Rapportage Groenbeheer

Afbeelding 1Afbeelding 2Afbeelding 3Afbeelding 4

Kwaliteitsplan BOR

Rapportage Groenbeheer

projectnr. 181754

revisie 3.0

29 april 2009

Opdrachtgever


Gemeente Berkelland

Postbus 200

7270 HA BORCULO

datum vrijgave


beschrijving revisie 3.0


goedkeuring


vrijgave

April 2009


definitief


S. de Vries


G. Vis


Inhoud Blz.


1 Samenvatting 2

2 Inleiding 3

2.1 Aanleiding 3

2.2 Doelstelling en werkstappen 5

2.3 Leeswijzer 6

3 Uitgangspunten kwaliteitsvisie 7

3.1 Proces kwaliteitsvisie 7

3.2 Meetlat; Kwaliteitsaspecten 8

3.2.1 Afbakening meetlat 8

3.2.2 Kwaliteitsniveaus 8

3.3 Kwaliteitscatalogus 9

3.4 Structuurelementen 11

4 Huidige situatie 14

4.1 Nulmeting Berkelland 14

4.2 De resultaten 14

4.2.1 Totaalindruk 14

4.2.2 Per structuurelement 15

4.2.3 Per onderdeel 20

4.2.3.1 Technische staat 20

4.2.3.2 Verzorging 21

4.3 Huidig budget/begroting 22

4.4 Huidig beleid 22

5 Ambitie 23

5.1 Wat is ambitie? 23

5.2 Waar is welke ambitie wenselijk? 23

6 Scenario's 24

6.1 Handhaven kwaliteit 2008 25

6.2 Huidig budget handhaven 27

6.3 Wensbeeld ambtelijke projectgroep 29

6.4 Realistisch beeld 30

7 Verdiepingsslag groenbeheer 31

7.1 Bijzondere gebieden en pareltjes 31

7.1.1 Vervangingsbudgetten 31

7.1.2 Mechanische onkruidbestrijding 32

9 Strategie en aanbevelingen 33

9.1 Strategie 33

9.2 Aanbevelingen voor een optimale openbare ruimte 34

9.2.1 Primair beheerproces beheersen 34


Bijlage 01: Werksessie Ambitie

1Samenvatting

Berkelland is een fusiegemeente ontstaan uit de oude gemeenten Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede. Door deze samenvoeging is een 'grijs' gebied ontstaan op het gebied van groenbeheer. Berkelland heeft behoefte aan het vastleggen van de kwaliteit en wil inzicht in de financiële consequenties bij een bepaald kwaliteitsniveau.


Door het uitvoeren van een schouw op 60 locaties is er een representatieve indruk gekregen van de huidige kwaliteit. Berkelland scoort gemiddeld een rapportcijfer 6,2 voor de technische staat van het groen. Het netheidniveau ligt hoger, wat vertaald kan worden in een rapportcijfer 7,3.


Om de financiële consequenties van de kwaliteiten in beeld te brengen zijn het areaal van het groen binnen de kom en de normprijzen in beeld gebracht.

Door het areaal aan het kwaliteitsniveau gerelateerde normprijzen te berekenen hebben wij van vier scenario’s het benodigde beheerbudget berekend. De opgestelde scenario's zijn:


1. Handhaven huidige kwaliteit

In dit scenario is uitgegaan van het huidige kwaliteitsniveau zoals die tijdens de schouw is opgenomen. Om dit kwaliteitsbeeld op langer termijn in stand te houden is er structureel € 366.000,- meer voor planmatig beheer* noodzakelijk dan het huidig budget voor planmatig beheer. Dit relatief hoge bedrag is te verklaren doordat het scenario “huidige kwaliteit” uitgaat van een constant beeld over het gehele areaal, terwijl in werkelijkheid de kwaliteit bestaat uit gemiddelde scores, waaronder hoge en lage uitschieters. Ook het verbod op chemische onkruidbestrijding met het middel Casoron, verhogen de onderhoudskosten.


2

*planmatig onderhoud is onderhoud dat nodig is om het kwaliteitsniveau in stand te houden. Het gaat om vooraf geplande werkzaamheden zoals snoeien, schoffelen e.d.


. Huidig budget handhaven

Met het voortzetten van het huidig budget wordt op termijn ingeteerd op de kwaliteit. Verwacht wordt dat structurele achterstanden na circa 5 jaar zichtbaar worden. Het aantal klachten en meldingen zal toenemen, waardoor de druk op service-onderhoud toe zal gaan nemen.


3. Wensbeeld projectgroep

Dit scenario vertaald de wens van de ambtelijke projectgroep. De centra van alle kernen zijn het visitekaartje van de gemeente en zien er pico bello uit. Waar mogelijk, in onder andere groengebieden mag het onderhoud een 'onsje minder'. Ten opzichte van het ingeschatte huidig budget is er € 494.000,- meer planmatig onderhoud nodig.


4. Realistisch beeld

Het realistische beeld is een samengesteld scenario van de huidige kwaliteit, beschikbaar budget voor planmatig beheer en het gewenste beeld. De projectgroep zal duidelijk haar wensen terugvinden, terwijl ook gekeken is naar het budget. De openbare ruimte zal op een verantwoorde manier onderhouden worden, terwijl er ook nog extra aandacht is voor centra en pareltjes. Er is € 481.000,- meer planmatig onderhoud nodig ten opzichte

van het momenteel ingeschatte huidig budget.


I

*Kwaliteitsgericht beheren

Het kwaliteitgericht beheren is een praktijkgerichte visie, inclusief begrippenkader en werkstrategie, gericht op het meten en het voeren van een discussie over de kwaliteit van de woon -en leefomgeving. Het model brengt de relatie tussen kwaliteit en kosten van de inrichting en het beheer van de openbare ruimte in beeld. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van objectief meetbare kwaliteitsnormen, onderhoud -en inrichtingsniveaus en eenheids- of kostprijzen voor de te onderscheiden onderdelen of structuurelementen* binnen de openbare ruimte.


* Definitie structuurelement in paragraaf 3.4

edereen heeft zo zijn eigen beeld over de kwaliteit van de openbare ruimte. Wat voor de één een grote bron van ergernis is, valt een ander niet eens op. Mag er wel eens zwerfvuil in het groen liggen? Mag er verschil zijn tussen groen in woonwijken en groen in het

buitengebied? Moet het gras altijd kort gemaaid zijn?Heel en schoon zijn punten waar burgers en maatschappelijke organisaties de gemeente op aanspreken als beheerder van de openbare ruimte. Als je de openbare ruimte goed wilt beheren en onderhouden kom je tot de volgende vragen:


 • Welke kwaliteit hebben we nu?

 • Hoe verhoudt zich dat tot het huidig beleid?

 • Welke kwaliteit is waar gewenst?

 • Wat kost dat?

 • Welke keuzes gaan wij maken?


Om deze vraagstukken te kunnen beantwoorden is het kwaliteitsgericht beheren* geïntroduceerd. Dit is een systematiek dat zich richt op het beheer van de openbare ruimte.

Afbeelding 5Afbeelding 6

Afbeelding 7
Afbeelding 8Afbeelding 9De gemeente Berkelland is een aantal jaren geleden ontstaan door een fusie van diverse gemeenten (Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede). De verschillende gemeente beheerden de buitenruimte allen op hun eigen manier. Door de samenvoeging is er een 'grijs' gebied ontstaan op het gebied van het groenbeheer waardoor er op dit moment geen duidelijk zicht is op de kwaliteit van het groen binnen de bebouwde kom en de kosten hiervan. Berkelland heeft behoefte aan het vastleggen van de kwaliteit en beheerkosten die daar mee gemoeid zijn.

2.2Doelstelling en werkstappen

De basisdoelstelling is het vastleggen van de huidige kwaliteit van het groen en bepalen van de kosten die daarbij horen. Daarnaast is het bereiken van een optimale kwaliteit voor Berkelland een belangrijk doel. Om deze doelen fundament te geven zijn onderstaande werkstappen doorlopen.


De groenkwaliteit wordt beschreven aan de hand van vijf werkstappen, namelijk;

 1. Vaststellen meetlat en structuurelementen

Het hart van de BOR-systematiek is de meetlat. De meetlat is een documentatie, die alle kwaliteitsniveaus door middel van beelden, omschrijvingen en normen voor Berkelland vastlegt. Voor Berkelland zijn de technische staat en de verzorgingsgraad van het groen uitgewerkt.


 1. Kwaliteitsschouw

Door middel van een kwaliteitsschouw is het actuele beeld van het groen in kaart gebracht op basis van de normen van de meetlat. Bij de discussie over kwaliteit blijkt in de praktijk dat de huidige kwaliteit als referentiekader nodig is.


 1. Bepalen globale prijzen/kengetallen per kwaliteitsniveau

Op basis van kwaliteit, werkpakketten, uurtarieven e.d. zijn de gemiddelde eenheidsprijzen voor het beheer en onderhoud van het groen vastgesteld. De eenheidsprijzen zijn samen met de gemeente bepaald. Dit is een proces waar beide partijen input leveren om zo tot een eenheidsprijs te komen specifiek voor de gemeente Berkelland.


 1. Werksessie definiëren scenario's

In deze bijeenkomst is aan de mensen betrokken bij het groenbeheer gevraagd welke kwaliteit gewenst is in Berkelland


 1. Rapportage

De verschillende scenario’s en beheerstrategie van de gemeente Berkelland zijn uitgewerkt. Onderdeel van deze strategie is het formuleren van de ambitie in samenhang met het daarvoor benodigd c.q. beschikbare budget. Bij de ambitie wordt ook beschreven hoe deze kwaliteit wordt bereikt door middel van onderhoud en langdurig beheer.

2.3Leeswijzer

In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten voor de kwaliteitsvisie uitgelegd. Hierin wordt de gehanteerde systematiek beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de kwaliteit in 2008 beschreven. Verder komt het huidige budget ter sprake en worden de belangrijkste punten uit het huidige beleid genoemd. Hoofdstuk 5 gaat over de ambitie voor de openbare ruimte. Waar is welke kwaliteit wenselijk? Afgeleid uit de verzamelde input uit de hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn er een aantal scenario's geformuleerd in hoofdstuk 6. Een scenario voor handhaven van de kwaliteit 2008, handhaven van het huidige budget, het wensbeeld van de projectgroep en een scenario van een realistisch beeld. Elk scenario is voorzien van een kwaliteitsprofiel en het benodigde budget. In hoofdstuk 7 worden enkele onderwerpen nader uitgelicht. In hoofdstuk 8 staat de strategie voor de gemeente Berkelland met aanbevelingen.HoofdstukOnderwerp


Met name bedoeld voor

1

Samenvatting

Iedere (snelle) lezer

2

Inleiding

Iedere lezer

3

Uitgangspunten kwaliteitsvisie

Hierin wordt de gehanteerde systematiek uitgelegd.

Geïnteresseerde lezer

4

Huidige situatie

In dit hoofdstuk wordt de huidige kwaliteit beschreven. Verder komt het huidig budget ter sprake en worden de belangrijkste punten uit het huidige beleid genoemd.

Iedere lezer

5

Ambitie

In dit hoofdstuk wordt de ambitie voor de openbare ruimte beschreven. Waar is welke kwaliteit wenselijk.

Geïnteresseerde lezer

6

Scenario's

Er zijn scenario's geformuleerd waaruit de raad een keuze kan maken. Deze kunnen worden afgeleid uit de verzamelde input uit de hoofdstukken 3, 4 en 5. Elk scenario is voorzien van een kwaliteitsprofiel en het benodigd budget.

Iedere lezer

7

Verdiepingsslag groenbeheer

In dit hoofdstuk worden enkele specifieke punten nader uitgewerkt (verdiept). Het gaat o.a. om de onderbouwing van het vervangingsbudget.

Geïnteresseerde lezer


Strategie en aanbevelingen

Welke stappen liggen ten grondslag om van het kwaliteitsplan tot besluitvorming en implementatie hiervan te komen. In dit hoofdstuk wordt een handvat gegeven voor de te doorlopen strategie

Iedere lezer

3Uitgangspunten kwaliteitsvisie

Dit hoofdstuk beschrijft de systematiek waarmee de kwaliteitsvisie is opgebouwd. De systematiek sluit aan bij de doelstellingen 2 en geeft de gemeente een instrument voor het bepalen van de beleidskaders voor de kwaliteit van de openbare ruimte.

Afbeelding 10

De beheerder, bestuurder en burger hanteren meestal totaal verschillende begrippen als het gaat om de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook de beheerders van verschillende disciplines of uit verschillende delen van de gemeente gebruiken elk hun eigen jargon. Vaak denkt men daarbij over hetzelfde te praten. In de praktijk bestaat er verschil van mening over de betekenis van de gehanteerde begrippen. Voor een goede communicatie is het van belang dat alle betrokkenen dezelfde taal (gaan) spreken.

In het schema hieronder wordt het doorlopen proces van de kwaliteitsvisie schematisch uitgelegd. In de tabel ernaast wordt weergegeven in welk hoofdstuk de onderwerpen worden behandeld.


§

Onderwerp

3.2

Meetlat; kwaliteitaspecten

4.1

Nulmeting/schouw

4.4

Begroting

5.1

Ambitie

5.2

Kosten

6

Scenario's

Afbeelding 11DAfbeelding 12e kwaliteitsvisie beschrijft het beleidskader voor de (beheer)kwaliteit van de openbare ruimte in de gemeente Berkelland. Om tot een zo goed mogelijke beschrijving te komen van het beleidskader is allereerst de bandbreedte van het beheer afgebakend.

Het beheer van de openbare ruimte in Berkelland richt zich op de kenmerken heel en schoon.


Technische staat: is het heel?
De technische staat is een kwaliteitskenmerk waarmee de technische en/of vakkundige eisen worden aangegeven die gesteld worden aan groen. De technische staat kan ook geschouwd worden voor integraal beheer, zoals voor park- en straatmeubilair, verharding en verlichting. In deze rapportage gaat het specifiek over de technische staat van het groen.


Verzorgingsgraad: is het schoon?
De verzorgingsgraad is een kwaliteitskenmerk waarmee de eisen voor schoonheid en netheid worden aangegeven. Dit wordt uitgedrukt in eisen over de toegestane hoeveelheden onkruid en zwerfvuil.

De kwaliteiten zijn in vijf kwaliteitsniveaus uit te drukken; Voor een eerste indruk zijn per kwaliteitsniveau een beschrijving en een impressie met algemene foto's uitgewerkt.


 • zeer hoog: uitstekend onderhouden, als nieuw;


Afbeelding 13 Afbeelding 14 Afbeelding 15


 • hoog: goed onderhouden, bijna niets op aan te merken;

Afbeelding 16 Afbeelding 17 Afbeelding 18


 • basis: voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken;

Afbeelding 19 Afbeelding 20 Afbeelding 21


 • laag: sober tot onvoldoende, enige achterstanden bij het onderhoud;

Afbeelding 22 Afbeelding 23 Afbeelding 24


 • zeer laag: onvoldoende onderhouden, flinke achterstanden, kapot.

Afbeelding 25 Afbeelding 26 Afbeelding 27


De niveaus 'hoog', 'basis' en 'laag' vormen de kern van elke kwaliteitsdiscussie. Ze bieden ruimte om te differentiëren: waar moet het beter en waar mag het wat minder. De systematiek sluit aan op landelijk gangbare normeringen van bijvoorbeeld CROW en Nederland Schoon. De meetlat is vastgelegd in de BOR-kwaliteitscatalogus, die op maat is gemaakt voor Berkelland.

In een apart document is een kwaliteitscatalogus gemaakt, die samengesteld is in samenwerking met de beheerders van de gemeente. De kwaliteitscatalogus is een beschrijving van de kwaliteitsniveaus per categorie, waarin met behulp van foto's en meetbare normen duidelijkheid wordt verschaft in het gestelde niveau.


De catalogus is, zonder dat er veel inhoudelijke kennis voor nodig is, gemakkelijk te gebruiken en ideaal voor communicatie richting bewoners. De kwaliteitsnormen geven de maximaal geaccepteerde norm aan waaraan een aannemer minimaal moet voldoen. De gehanteerde kwaliteitsniveaus in deze catalogus worden landelijk door Oranjewoud toegepast.


Uitsnede kwaliteitsblad 'Technische staat Bomen' uit kwaliteitscatalogus op de volgende pagina.Technische staat Bomen
Afbeelding 28


Kwaliteitsbeschrijving:

De kwaliteit van de boombeplanting is goed, er valt nauwelijks iets op aan te merken. Eventuele schade is incidenteel en duidelijk van recente datum.

Kwaliteitsnorm:

 • <2% voldoet niet aan eindbeeld.

 • Goede afstemming op standplaats.

 • Geen belemmering bij de ontwikkeling vd kroon.

 • <5% slechte vitaliteit.

 • <5% lichte schade / onevenwichtige kroon, zoals enkele te zware takken, zuigers etc.

 • <5% urgente snoeibehoefte.

 • <5% schade aan de stam; wonden, vergroeiingen, kankers etc.

 • <5% heeft geen boompaal en band (indien noodzakelijk) of niet passend (knellend, te los).

 • <5% van de bomen is onvolledig.

 • Inboet doet geen afbreuk aan beeld/uitstraling.

 • Inboet is in overeenstemming met maat en soort.

 • Strakke graskanten van boomspiegel, incidenteel <10 cm overgroeid.

Hoog

Afbeelding 29


Kwaliteitsbeschrijving:

De kwaliteit van de boombeplanting is redelijk, er valt wel het een en ander op aan te merken. Er is enige achterstand in onderhoud en schadeherstel.

Kwaliteitsnorm:

 • <10% voldoet niet aan eindbeeld.

 • Goede afstemming op standplaats.

 • Geen belemmering bij de ontwikkeling vd kroon.

 • <20% slechte vitaliteit.

 • <20% lichte schade / onevenwichtige kroon, zoals enkele te zware takken, zuigers etc.

 • <20% urgente snoeibehoefte.

 • <20% schade aan de stam, wonden, vergroeiingen, kankers etc.

 • <20% heeft geen boompaal en band (indien noodzakelijk) of niet passend (knellend, te los).

 • <20% van de bomen is onvolledig.

 • Inboet doet enige afbreuk aan beeld/uitstraling.

 • Inboet niet geheel in overeenstemming met maat en soort.

 • < 20% van de graskanten van boomspiegel <10 cm.

Basis

Afbeelding 30


Kwaliteitsbeschrijving:

De kwaliteit van de boombeplanting laat duidelijk te wensen over. Er is sprake van achterstand in onderhoud en schadeherstel.

Kwaliteitsnorm:

 • <40% voldoet niet aan eindbeeld.

 • Enkele zijn niet goed afgestemd op standplaats.

 • Enige belemmering bij de ontwikkeling vd kroon.

 • <40% slechte vitaliteit.

 • <40% schade / onevenwichtige kroon, zoals enkele te zware takken, zuigers etc.

 • <40% urgente snoeibehoefte, enkele spoed.

 • <40% schade aan de stam, zoals wonden, vergroeiingen, kankers etc.

 • <40% heeft geen boompaal en band (indien noodzakelijk) of niet passend (knellend, te los).

 • <40% van de laan is onvolledig.

 • Inboet past grotendeels niet bij beel/uitsltraling.

 • Inboet is grotendeels niet in overeenstemming met maat en soort.

 • < 40% graskanten van boomspiegel is > 10 cm structureel overgroeid.

Laag


De kwaliteit in de gemeente Berkelland hoeft niet overal gelijk te zijn. Het centrum kan in kwaliteit verschillen met bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Daarom zijn er 7 structuurelementen benoemd die duidelijk verschillen in functionaliteit, inrichting en gebruik. De structuurelementen zijn in kaarten gezet en onderstaand figuur is een voorbeeld van een geschetste structuurelementenkaart in Eibergen.


Afbeelding 31


De structuurelementen worden in onderstaande teksten beschreven en verduidelijkt met beeldmateriaal.

Afbeelding 32

Dorpscentrum

In het dorpscentrum liggen zowel de intensief gebruikte winkelgebieden en voorzieningen als delen met een woon- of gemengde functie. Van gevel tot gevel.

Afbeelding 33

Woongebieden

Woongebieden zijn structuurelementen waarvan de onderlinge verschillen, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteitskenmerken, minimaal zijn. Het gaat hier voornamelijk om woonwijken. De begrenzingen worden in het algemeen gevormd door de bebouwde komgrens. De gebruiksintensiteit van deze structuurelementen is gemiddeld. Kleine groen en speelplekken met een buurt- of wijkfunctie vallen

onder de benaming woongebied.

BAfbeelding 34edrijventerreinen

Onder het structuurelement bedrijventerreinen vallen de industriegebieden en de bedrijventerreinen. De gebruiksintensiteit van het groen in deze structuurelementen is gemiddeld tot extensief.


HAfbeelding 35oofdstructuur

De hoofdstructuur wordt vooral gevormd door lijnvormige elementen die een belangrijke structurerende rol spelen in de ruimtelijke opbouw van de gemeente. Dit wordt gecombineerd met een belangrijke verbindingsfunctie. Omdat wijken, dorpen en allerlei functies door middel van hoofdstructuurlijnen gekoppeld worden, brengt de hoofdstructuur samenhang en oriëntatie in de

gemeente. Vanuit dat oogpunt worden o.a. de

hoofdroutes voor autoverkeer (radialen en rondwegen,

verbindings- en ontsluitingswegen) tot de

hoofdstructuur gerekend. De gebruiksintensiteit van

deze structuurelementen is intensief. Het betreft

doorgaande wegen.

Afbeelding 36

Groengebieden/parken

Het gaat hier om gebieden met een groen/parkachtig karakter die over het algemeen een recreatieve functie hebben. Deze gebieden komen in de gehele gemeente voor, voor dit plan zijn alleen de groengebieden binnen de bebouwde kom meegenomen.
PAfbeelding 37areltjes

Het gaat hier op plekken met monumenten en bijzondere gebieden. Vaak liggen deze plekken in centra en groengebieden/parken. Pareltjes komen verspreid in de gemeente voor maar de totale oppervlakte is beperkt.

4Huidige situatie

Afbeelding 38

Om de huidige situatie van het groen in de gemeente Berkelland te kunnen beoordelen heeft er een schouw plaatsgevonden. De gemeente is in week 27 en 30, 2008 geschouwd. De onderdelen van 'schoon' (verzorging) zijn beide weken gemeten, de onderdelen van 'heel en veilig' (technische staat) is eenmaal gemeten in week 30. Voor de 'verzorgende' onderdelen kan de periode van de schouw van invloed zijn op de score. Om de invloed van deze momentopname af te vlakken is er voor gekozen om twee keer verzorging te schouwen. Er zijn in totaal 60 locaties geschouwd met een afmeting van 100 x 100 m. Het aantal en de plaats van de schouwlocaties zijn vooraf vastgesteld gekozen op basis van de ervaring in vergelijkbare gemeente. De grootte van de gemeente en het aantal inwoners spelen hierbij een belangrijke rol. De geschouwde locaties zijn daardoor representatief voor de hele gemeente.


IAfbeelding 39n dit hoofdstuk worden de resultaten van de schouw gepresenteerd én wordt het huidig budget en beleid kort beschreven. De schouwresultaten zijn op basis van rapportcijfers weergegeven. Een kwaliteitsniveau is geen 'vast' cijfer, maar bestrijkt een bepaalde range. Vb. een Basis heeft een cijfer van een 5,5 tot een 7,4.

De resultaten van de nulmeting zijn geanalyseerd en staan als volgt weergegeven:

- De totaalindruk gemeentebreed;

- Per structuurelement;

- Per onderdeel. Per onderdeel wordt er nog ingezoomd op de verschillende items.

Afbeelding 40
Afbeelding 41Berkelland scoort gemiddeld een basisniveau (6,2) voor de technische staat van het groen. Met deze score zijn er (nog) geen grote achterstanden, maar deze worden wel op termijn verwacht doordat enkele items naar een Laag niveau dreigen te gaan. De achterstand zal als eerste zichtbaar worden in beplantingsvakken door verdringing/ vakvreemde soorten en bij bermen en gazon, doordat er beperkt wordt bijgemaaid rondom obstakels.

De verzorging is gemiddeld een hoog basisniveau (7,3) en scoort nét geen Hoog niveau. Zwerfvuil komt nauwelijks voor, maar onkruiden komen wel vaak voor in beplantingsvakken. Vooral de hoogte/lengte van de onkruiden in beplantingsvakken scoren regelmatig Laag.


PAfbeelding 42er structuurelement wordt de totaalindruk van de technische staat en verzorging beschreven met een aantal positieve en negatieve punten binnen het structuurelement.


Centra

Het dorpscentrum scoort zowel voor de totaalindruk technische staat (6,0) als verzorging (6,7) een Basisniveau. Ondanks dat de niveaus gelijk zijn, zit er wel veel spreiding tussen de cijfers van onkruidbeheersing (alle niveaus worden aangetroffen).


PAfbeelding 43ositieve punten in het dorpscentrum:

+ Nagenoeg geen stamschade aan bomen

+ Het gras is vlak en begaanbaar


Negatieve punten in het dorpscentrum:

- Relatief veel en lang stamopschot

- Algemene indruk van beplanting is nog net basis (5,8), de beplantingsvakken zijn niet goed gesloten, er zijn veel open ruimten

Afbeelding 44Woongebied

HAfbeelding 45et woongebied scoort op totaalindruk technische staat een 6,1 en totaal indruk verzorging een 7,4. Beide een Basisniveau, de technische staat zit laag in de Basis en verzorging hoog in de Basis.


Positieve punten in het woongebied:

+ Beplantingsvakken en bomenrijen zijn over het algemeen volledig, er ontbreken nauwelijks beplanting of bomen

+ Nauwelijks verspreide resten van kruiden en hopen kruidenresten in beplantingsvakken


NAfbeelding 46egatieve punten in het woongebied:

- In veel beplantingsvakken is de (on)kruidenhoogte erg hoog/lang

- Oneigenlijke snoeimaatregelen worden toegepast bij beplanting/heestervakken (opscheren van randen)

- Er is niet bijgemaaid rondom obstakels in gras


Bijzonderheden

Hagen zijn tijdens de steekproef slechts eenmaal aangetroffen.

Afbeelding 47Afbeelding 48

Bedrijventerreinen

GAfbeelding 49emiddeld scoren de bedrijventerreinen in Berkelland nét geen Hoog niveau (7,4). De technische staat van het groen heeft een gemiddeld cijfer van een 6,0. Er is enige spreiding in de totstandkoming van het rapportcijfer voor onkruid in het groen. Uit de steekproef is gebleken dat er zowel Zeer Hoge, Hoge als ook Basisscores zijn aangetroffen.Positieve punten op de bedrijventerreinen:

+ Weinig stamschade aan bomen

+ Geen verspreide of hopen kruidenresten in beplantingsvakken


NAfbeelding 50egatieve punten op de bedrijventerreinen:

- Er wordt niet/nauwelijks bijgemaaid rondom obstakels in bermen

- Incidenteel lange wortel- en stamopschot bij bomen


Bijzonderheden

De steekproefsgewijze schouw is op vijf locaties in het structuurelement bedrijventerrein uitgevoerd. Op de steekproeflocaties zijn de onderdelen bosplantsoen, sierheesters, hagen en grasveld niet aangetroffen. Dat betekent niet dat deze niet op een bedrijventerrein kunnen voorkomen!


Hoofdwegen/hoofdstructuur

Het zwaartepunt van de technische staat van het groen ligt in de Basis (6,0). De verzorging scoort hoger, maar is nog net Basis (7,0).Afbeelding 51

PAfbeelding 52ositieve punten van de hoofdstructuur:

+ Bomenrijen en bosplantsoen zijn volledig

+ Er zijn nauwelijks beschadigingen, grasresten/propvorming en oneffenheden in de

Bermen/ kruidenrijk gras

+ Er ligt nagenoeg geen zwerfvuil


Negatieve punten van de hoofdstructuur:

- Kruidenhoogte in beplantingsvakken zitten op een Laag niveau, er zijn veel lange (on)kruiden in het vak

- Algemene indruk van beplanting is een lage Basis

Afbeelding 53

Groengebieden/parken

De groengebieden scoren op technische staat (6,6) Basis en verzorging een Hoog niveau(7,6).

Afbeelding 54

Positieve punten in groengebieden en parken

+ Alle beplantingstypes zijn vitaal

+ Bijna geen schades aan stammen van bomen

+ Zwerfvuil wordt nauwelijks aangetroffen


NAfbeelding 55egatieve punten in groengebieden en parken:

- Maaibeeld en bijmaaien rond obstakels van grasvelden scoren laag, er liggen verspreide maairesten op het gazon en er is langdurig niet bijgemaaid

- In beplantingsvakken komen (erg) vaak hoge (on)kruiden voor

4.2.3Per onderdeel

In deze paragraaf bepalen de afzonderlijke kwaliteitsitems en -onderdelen de reikwijdte. Onderstaande tabel geeft een totaalbeeld van de algemene indrukken per onderdeel.

Afbeelding 56

B = Basis

H = Hoog
Bomen = Basis

De algemene indruk van bomen is met een 6,1 Basis. De items scoren gemiddeld een Basisniveau, maar de schade aan de stam, boompaal/boomband en de volledigheid van bomenrijen scoren een Hoog niveau. Negatieve uitschieters zijn met name de wortel- en stamopschot.


Beplanting/heesters = Basis

De beplanting laat een eenduidig beeld zien in de gemeente, rapportcijfer 6,3. In bijna alle structuurgebieden komen oneigenlijke snoeimaatregelen voor. Daarentegen zijn de vakken vaak volledig begroeid, met uitzondering van het centrumgebied.


Bosplantsoen = Basis

De algemene indruk gemeentebreed van bosplantsoen is met een 5,9 een Basisniveau. De gemiddelde scores per item liggen hoger, maar zijn nog wel een basisniveau, beschadigingen scoren een Hoog niveau. Het bosplantsoen is nauwelijks beschadigd en ook staan de planten er vitaal bij.


Sierheesters = Basis

De sierheesters scoren in de gemeente Berkelland voor de algemene indruk een Basisniveau (6,6). Er is nagenoeg geen schade en uitval van beplantingen. De vitaliteit zit ook tegen een Hoog niveau aan, maar is met een 7,4 nog net een Basisniveau.Hagen = Basis

De hagen hebben een gemiddeld rapportcijfer van een 7,1, dus een Basisniveau. Zowel de algemene indruk als de detail-schouwitems zitten tegen een Hoog niveau aan of zijn een Hoogniveau. De hagen zijn over het algemeen strak gesnoeid en er is nauwelijks schade.


Grasveld = Basis

Met een 6,1 scoort het onderdeel grasveld voor de algemene indruk een Basisniveau. Doordat er niet is bijgemaaid rondom obstakels, scoort dit item zichtbaar lager. 24% van de locaties scoren voor dit item een Laag niveau. Daarentegen is de vlakheid op een Hoog niveau. Ook de geslotenheid en de begaanbaarheid zitten tegen een Hoog niveau aan.


Berm/Kruidenrijk gras = Basis

De bermen/kruidenrijk gras scoren gemiddeld op de algemene indruk een 5,9, dus een Basisniveau. Alle scores zijn gemiddeld een Basisniveau, waarbij de grasresten en propvorming het hoogst scoren met een 7,2 (er komen dus nauwelijks grasresten voor).

Zwerfvuil = Hoog

Het zwerfvuil scoort op de algemene indruk (7,9) en alle items een hoog niveau. 43% scoort voor grof zwerfafval in het groen zelfs zeer hoog, dit betekent dat daar niets is aangetroffen. Het onderdeel zwerfvuil scoort ten opzichte van de andere onderdelen het hoogst.


Onkruid in het groen = Basis

De algemene indruk van het onkruid in het groen is gemiddeld basis (6,7). Zowel in de algemene indruk als de kruidenhoogte komen regelmatig lage scores voor, maar zijn gemiddeld nog wel basis. De scores van de kruidenhoogte zijn sowieso opvallend, ze lopen van zeer hoog tot zeer laag (spreiding). De kruidenbedekking is daarentegen een hoogniveau (7,6), maar heeft ook veel gevarieerde scores.

Concluderend: er is relatief weinig onkruid, maar als het er staat dan is de lengte ervan erg hoog, vaak langer dan 75 centimeter, dus laag tot zeer laag niveau.

4.3Huidig budget/begroting

DAfbeelding 57e begroting voor het beheer en onderhoud van de groene openbare ruimte omvat vele kostenposten. Een deel van de begroting is bestemd voor het planmatig onderhoud en is in 2008 gespecificeerd op € 950.000,- (groenbeheer binnen de kom exclusief begraafplaatsen en sportterreinen). Een ander deel wordt besteed aan het overig onderhoud, service en overhead. De kosten die voor de ambitie worden berekend betreffen alleen de kosten voor het planmatig onderhoud van het groen binnen de bebouwde kom.

Hoeveelheden:

totale gemeente 26.000 ha. groen


Arealen groen binnen de kom:

184.982 m² opgaande heesters

39.008 m² sierbeplanting

360.361 m² bosplantsoen

437.733 m² gazon

455.432 m² kruidenrijk gras/berm

6.737 m1 hagen


Arealen zijn afkomstig uit het gemeentelijke groenbeheersysteemBeheer –begroting


Planmatig onderhoud BOR-aspecten


Reguliere technische en verzorgende onderhoudswerkzaamheden binnen de technische levensduur van de aspecten die binnen BOR zijn meegenomen.


€ 950.000.-Overig onderhoud en overhead


Overige aspecten, actualisatie-onderhoud, serviceonderhoud, specifieke taken, beleidgestuurde taken, overige taken, voorzieningen en het apparaat/de organisatie.

In het begin van 2009 hebben er verschillende verschuivingen plaatsgevonden binnen het budget voor het onderhoud van het openbaar groen. Een ingrijpende verandering is veroorzaakt door het verbod op het chemische bestrijdingsmiddel Casoron. Dit middel, dat tot wel drie maanden de kieming van onkruid remt/verhindert, leverde een gemiddelde jaarlijkse besparing op van bijna € 200.000,-. Dit bedrag is het verschil tussen het twee keer mechanisch en twee keer chemisch onkruid bestrijden per jaar en het ongeveer zes keer mechanisch onkruid bestrijden (zie paragraaf 7.1.2). Beide methoden leveren in een gemiddeld* jaar een vergelijkbaar basis onderhoudsniveau op.


* een jaar met een gemiddelde neerslag en temperatuur in de groeiperiode


De hoogte van het budget voor "overig onderhoud en overhead" is voor deze rapportage van minder belang. Het gaat grotendeels om niet te beïnvloeden kosten die toegekend zijn aan het product groen. Om de discussie niet te vertroebelen (Welke kwaliteit willen wij voor het groen) hebben we deze weggelaten.Het Groenbeleid wordt gevormd in bouwsteen 1. Hierin worden op hoofdlijnen de uitgangspunten van het groen beschreven. Met andere woorden; hoe het groen in de toekomst in de gemeente Berkelland eruit komt te zien. Op termijn wordt dit uitgebreid met bouwsteen 2 Landschappelijk hoofdstructuur en 3 Groenstructuur op kern- en wijkniveau.


5Ambitie

VAfbeelding 58oor we komen tot de gewenste ambitie zijn er nog een aantal definities die genoemd moeten worden. Want wat is een ambitie nou precies?


Ambitie is niets anders dan de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte voor verzorging en technische staat in de verschillende structuurelementen in gemeente Berkelland. Een ambitie is een doel om te bereiken en geeft aan wat voor product je wilt bieden aan bewoners en bezoekers (o.a. toeristen). Bij het bepalen van de ambitie zijn er keuzemogelijkheden in kwaliteit (de vijf kwaliteitsniveaus), deze hebben natuurlijk consequenties voor je kosten. Met andere woorden: Kwaliteit heeft z'n prijskaartje.


Afbeelding 59

In een werksessie zijn de ambities van de projectgroep van de gemeente vastgesteld. Deze projectgroep bestond uit technische beheerders, ontwerper, het afdelingshoofd B&O en de wethouder. De materie rondom het kwaliteitgericht beheren is toegelicht en men heeft met behulp van het BOR-meetlat buiten leren omgaan met kwaliteit. Uiteindelijk zijn er daadwerkelijk ambities gekozen ten aanzien van beheer. De ambitie van de projectgroep is vertaald in een scenario 'wensbeeld projectgroep' in paragraaf 6.3.

(Flip-overs van de werksessie zijn bijgevoegd in bijlage 01)

6Scenario's

DAfbeelding 60e beschreven scenario's geven de 4 mogelijke keuzes in kwaliteit weer voor de openbare ruimte. Het door de raad te kiezen scenario dient als bestuurlijk kader voor de lange termijn, maar ook als opdracht voor de korte termijn. Dit scenario is namelijk een richtlijn waaraan de openbare ruimte uiteindelijk moet voldoen. Op korte termijn kunnen al maatregelen en frequenties aangepast worden naar de gewenste kwaliteit.
Scenario

Benodigd jaarlijks budget

Handhaven huidige kwaliteit

€ 1,31 miljoen

Huidig budget handhaven

€ 950.000,00

Wensbeeld ambtelijke projectgroep

€ 1,48 miljoen

Realistisch beeld

€ 1,37 miljoen


(Referentie: Alles op Basisniveau handhaven kost in Berkelland € 1,27 miljoen)Afbeelding 61

Uitgangspunt

Bij de berekening van de scenario's is rekening gehouden met een gemiddeld uurtarief van € 40,-6.1Handhaven kwaliteit 2008

Beschrijving

Dit scenario gaat uit van de kwaliteit gemeten in de zomer van 2008. Over het algemeen is er een Basisniveau met enkele uitzondering naar een Hoog niveau. Regelmatig komen er lange ongewenste kruiden voor in beplantingsvakken.

DAfbeelding 62e kwaliteit in Berkelland laat op dit moment een redelijk gelijkmatig beeld zien. De pareltjes zien er ook gemiddeld uit en worden beheert op eenzelfde wijze als het onderhoudsniveau van het structuurelement waarin deze staan.


V

* Aan de pareltjes is geen kostentoekenning gedaan. Het gaat om een gering areaal. Het toegekende budget per structuurelement wordt ook beschikbaar gesteld om de pareltjes die zich hierin bevinden te onderhouden.

oor het handhaven van de kwaliteit 2008 is € 366.000,- meer planmatig onderhoud nodig dan momenteel wordt ingeschat voor het budget 2008.

Redenen van afwijking kunnen zijn dat:

 • Dit scenario van een constant beeld uitgaat (in standhouden kwaliteitsniveau). De situatie uit de schouw is een gemiddelde van allerlei scores, waaronder ook uitschieters naar boven en beneden. Lage uitschieters zijn onder andere te vinden in groen (bomen, beplanting en gras) en verzorging (kruiden in groen). Gemiddeld scoren zij op dit moment nog nét basis, maar zal na verwachting op korte termijn naar een Laag niveau zakken.

 • De marktsituatie is momenteel gunstig. Hierdoor kan de gemeente meer onderhoud plegen voor hetzelfde budget. Dit heeft een verhoogd effect op de vastgestelde kwaliteit buiten. Oranjewoud rekent niet met marktprijzen omdat deze niet representatief zijn voor het bepalen van lange-termijn-budgetten.

 • Planmatige onderhoudswerkzaamheden kunnen momenteel onder service- en overige taken gespecificeerd zijn. Het verdient nader onderzoek om deze mogelijk afwijking te ondervangen.Conclusie

Als verhouding van het budget voor planmatig beheer en service en overige werkzaamheden blijkt te kloppen dan kan de kwaliteit 2008 niet gehandhaafd blijven met het huidige budget. Op termijn is het budget ontoereikend, wanneer er op eenzelfde wijze beheerd blijft worden.

Het berekend tekort kan op verschillende manieren worden opgevangen. Voor mogelijke opties verwijzen wij u naar hoofdstuk 8 'Strategie en aanbevelingen'.

Er kunnen kosten bespaard worden door:

 • Meer wegzetten van onderhoudstaken bij derden (beheerorganisatie)

 • Omvormingen (beplantingsvakken naar gazon of verharding)

 • Integrale onderhoudsbestekken


6.2Huidig budget handhaven

B

Achtergrond

Het kwaliteitsprofiel van dit scenario is gebaseerd op het beschikbare budget zoals beschreven in hoofdstuk 4.3 huidig budget/begroting.


eschrijving

Dit scenario heeft als uitgangspunt het handhaven van de bestaande budgetten voor planmatig onderhoud voor de verschillende groenonderdelen van de buitenruimte binnen de bebouwde kom. Dit scenario laat het effect van het beheren met het ingeschatte huidige budget op langere termijn zien.


VAfbeelding 63erwachting toekomstbeeld (5-10 jaar)


H

* Aan de pareltjes is geen kostentoekenning gedaan. Het gaat om een gering areaal. Het toegekende budget per structuurelement wordt ook beschikbaar gesteld om de pareltjes die zich hierin bevinden te onderhouden.

et onderhoudsniveau zal voor een aantal groenonderdelen en structuurelementen een niveau omlaag gaan, omdat er te weinig financiële middelen beschikbaar zijn om het areaal in stand te houden. Vooral voor bomen en beplantingsvakken is dit niet wenselijk.

De vitaliteit van bomen zal langzaam (blijvend) achteruit gaan, vervolgens kost het veel inspanning en geld om de bomen weer op een hoger niveau te krijgen.

De relatief oude beplantingsvakken gaan achteruit in vitaliteit door ouderdom en verdringing. Renovatie van deze vakken betekent in beginsel meer openheid door nieuwe aanplant waardoor het onkruidgroei ook explosief toeneemt. Met het huidige budget wordt verwacht dat deze toename niet opgevangen kan worden.

De pareltjes zullen minder aantrekkelijk worden doordat deze er niet fraai uitzien.Conclusie handhaven budget 2008

Wanneer het ingeschatte huidig budget 2008 voor het onderhoud aan de groene openbare ruimte binnen de bebouwde kom in Berkelland gehandhaafd blijft, zal de kwaliteit afzakken. Zeker gezien het verbod op het chemische onkruidbestrijdingsmiddel Casoron. Doordat er nu enkel mechanisch onkruid bestreden mag worden, betekent dit een kostenverhoging bij het instandhouden van de huidige kwaliteit. Deze kostenverhoging kan op verschillende manieren (deels) worden opgevangen, zie bovenstaande opmerkingen. Naar verwachting zal het kwaliteitsniveau van het onkruid in bepaalde gebieden alsnog zakken.


Er worden risico's gelopen voor wat betreft de boomveiligheid, mits hier bij de uitvoering beheertechnisch een hogere prioriteit aangegeven wordt.

Een nadelig gevolg kan zijn dat er meer klachten en meldingen komen voor met name de onkruidgroei. Daarnaast zullen er vaker calamiteiten (brandjes blussen) moeten worden opgelost. Wil men na een aantal jaren alsnog de knelpunten aanpakken dan zullen er eenmalig zware investeringen gedaan moeten worden.B

Achtergrond

Dit scenario heeft als input de uitkomsten van de werksessie met de projectgroep gehouden op 5 augustus 2008.

*De projectgroep bestond uit:

 • Technische beheerders

 • Ontwerper

 • Afdelingshoofd

 • Wethouder


eschrijving

Dit kwaliteitsprofiel vertaalt de wens van de ambtelijke projectgroep* in een scenario. De groene onderdelen van de openbare ruimte in centra en hoofdwegen zijn technisch heel en schoon. De centra van alle kernen in de gemeente zijn het visitekaartje van de gemeente en zien er pico bello uit. De (hoofd)wegen die naar de centra toe gaan zijn van eenzelfde kwaliteit en geven de gebruiker (inwoner en toerist) een herkenbaar en leefbaar gevoel. De groengebieden (grotere parken en groene lobben/wiggen) en bedrijventerreinen mogen over het algemeen een 'onsje minder' waar het kan (natuurlijke beplantingen). De netheid in deze gebieden staat wel in een hoog vaandel. De woongebieden mogen waar mogelijk wel een tandje minder onderhouden worden, zwerfvuil daarentegen dient nauwelijks voor te komen.

PAfbeelding 64areltjes zien er aantrekkelijk uit en worden beheerd op een Hoog niveau. Deze bijzondere locaties zijn belangrijk voor de mensen die betrokken zijn bij cultuur, kunst en historie.* Aan de pareltjes is geen kostentoekenning gedaan. Het gaat om een gering areaal. Het toegekende budget per structuurelement wordt ook beschikbaar gesteld om de pareltjes die zich hierin bevinden te onderhouden.Conclusie

Dit scenario is het ideaalbeeld van de ambtelijke projectgroep en brengt echter wel hogere kosten met zich mee (€ 532.000,- meer planmatig onderhoud noodzakelijk ten opzichte van het ingeschatte huidig budget). (Door maatregelen te treffen kan het bedrag verlaagd worden).

6.4Realistisch beeld

B

Achtergrond

 • Huidige kwaliteit

 • Beschikbaar budget

 • Gewenst beeld

eschrijving

Dit kwaliteitsprofiel laat een realistisch beeld ten aanzien van de huidige kwaliteit, beschikbaar budget en gewenst beeld zien.

Afbeelding 65B

* Aan de pareltjes is geen kostentoekenning gedaan. Het gaat om een gering areaal. Het toegekende budget per structuurelement wordt ook beschikbaar gesteld om de pareltjes die zich hierin bevinden te onderhouden.

omen, bosplantsoen en kruidenrijk gras/bermen in alle structuurelementen instandhouden op Basis niveau. Een Hoog niveau voor deze onderdelen is in eerste instantie niet realistisch. Het kost kapitalen om eerst de achterstand weg te werken en vervolgens de bomen en andere onderdelen op een Hoog niveau in stand te houden.

Sierbeplanting en zwerfvuil in groen in alle structuurelementen op een Hoog niveau instandhouden.

Alle overige groenelementen minimaal op een basisniveau in standhouden met uitzondering van het centrum en de pareltjes. Hier dienen de onderdelen te allen tijde op een Hoog niveau te zijn.

Beeldbepalende groenelementen zoals hagen en sierbeplanting zijn vaak beeldbepalend. In intensief gebruikte gebieden zoals centra, hoofdwegen en pareltjes is het wenselijk deze strak geschoren en verzorgd er uit te hebben zien.


Conclusie

De openbare ruimte wordt op een constructieve manier onderhouden, terwijl er ook nog extra aandacht is voor onder andere het centrum en de pareltjes. Ten opzichte van het ingeschatte huidige budget is € 423.000,- euro structureel meer planmatig onderhoud noodzakelijk, wanneer er geen significante organisatiewijzigingen gaan plaatsvinden.


7Verdiepingsslag groenbeheer

Pareltjes (monumenten, kunstwerken, bijzondere locaties) komen verspreid voor in de gemeente. De behoefte bestaat om deze op een hoger niveau te onderhouden. Areaaltechnisch stellen deze punten niet veel voor. Vaak staan ze in centra, langs hoofdwegen en in groengebieden/parken. Kwalitatief zijn ze niet per stuk beoordeeld maar over het algemeen meegenomen tijdens de beoordeling van de structuurelementen. Het verdient in de toekomst wel de voorkeur om deze monumenten een tikkeltje beter te onderhouden dan de structuurelementen waarin ze liggen. De extra kosten voor een hoger niveau zal een fractie zijn bovenop de prijs per structuurelement omdat het gaat om relatief kleine oppervlakten.


Het buitengebied en begraafplaatsen zijn niet in dit project meegenomen. Het is raadzaam om ook deze gebieden te betrekken bij het kwaliteitsgericht beheren.

Om de groene openbare ruimte in stand te kunnen houden betekent het op een bepaald moment dat het groen vervangen moeten worden. Bij het berekenen van onderhoudsbudgetten voor planmatig onderhoud gaat Oranjewoud vooralsnog niet uit van vervanging. In deze paragraaf wordt ingegaan op het budget dat jaarlijks gereserveerd dient te worden om tijdig de groencategorieën te vervangen/renoveren.


Afbeelding 66Binnen de gemeente Berkelland wordt bovenstaande tabel gehanteerd bij het berekenen van het vervangingsbudget. Uit de praktijk blijkt dat ongeveer drie kwart van de noodzakelijke vervanging van groen meegenomen wordt bij projectmatige renovaties van wegen en/of rioleringen. De kosten van vervanging zijn in die gevallen in het budget van het project meegenomen. Jaarlijks dient er, buiten de projecten om, ongeveer € 47.500,- gereserveerd te worden om het groen te vervangen, waardoor structurele achterstanden in kwaliteit voorkomen kunnen worden.7.1.2Mechanische onkruidbestrijding

Chemische onkruidbeheersing wordt steeds meer uitgebannen. Over enkele jaren is het waarschijnlijk niet meer toegestaan om het onkruid chemisch te bestrijden. Onderstaande tabel geeft inzicht in de meerkosten die gemeente Berkelland kwijt is aan mechanische onkruidbestrijding in het groen door het verbod op Casoron.


Meerkosten mechanische onkruidbestrijding t.o.v. chemisch bestrijding voor 250.936 m2 op Basisniveau = € 193.220,00

Chemische onkruidbestrijding in groen op basisniveau = € 220.823,00

Mechanische onkruidbestrijding in groen op basisniveau = € 414.044,00


Als uitgangspunt voor mechanische onkruidbestrijding is uitgegaan van onderstaande maatregelen, frequenties en bewerkingspercentage. Om een goed vergelijk te maken tussen de verschillende kwaliteitsniveaus is het verschil in maatregelen en kosten van kwaliteitsniveaus Hoog, Basis en Laag in de tabel opgenomen.


Maatregelpakket onkruidbeheersing in beplantingvakken middelzware grond

Maatregel

eenheid

HOOG

BASIS

LAAG

freq.

bew%

freq.

bew%

freq.

bew%

Schoff.bospl.mzw gr. +uith+lad

m2

8

50

6

40

4

25


Kosten per eenheid mechanische bestrijding

H

B

L

2,75

1,65

€ 0,69


Referentie huidige onkruidbeheersing (combi mechanisch/chemisch


Maatregelpakket onkruidbeheersing in beplantingvakken middelzware grond

Maatregel

eenheid

HOOG

BASIS

LAAG

freq.

bew%

freq.

bew%

freq.

bew%

Schoffelen tbv combi schoff/chem mzw grond

m2

4

50

3

40

2

25

Chemisch, strooien

m2

3

25

2

20

2

10

Chemisch, rugspuit

m2

3

25

2

20

2

10


Kosten per eenheid combi mechanisch/chemische bestrijding

8

H

B

L

€ 1,48

€ 0,88

€ 0,37

9Strategie en aanbevelingen

Om te komen tot het gewenste scenario is het noodzakelijk een vastgestelde koers te volgen. Ten eerste is het noodzakelijk om een keuze te maken voor een scenario waar de gemeente Berkelland mee aan de slag kan.


Afhankelijk van het gekozen scenario kan de koers verder uitgezet worden om dit scenario te bereiken. Het is mogelijk dat de gemeente bijvoorbeeld vijf jaar de tijd krijgt om met een strategie het gekozen scenario te bereiken.


In dit hoofdstuk wordt een richting gegeven voor het vervolg dat kan dienen als leidraad.

Met het kiezen van een scenario is de gewenste kwaliteit nog niet bereikt. Het is daarom belangrijk om het groeipad naar de gewenste kwaliteit uit te zetten in een duidelijke strategie. De te volgen koers moet in de voorstellen naar het bestuur verder ingevuld worden. In deze paragraaf doen wij een aantal voorstellen voor deze koers.

De volgende richtlijnen zijn belangrijk:


1. Wat willen we? Het bestuur gaat een keuze maken uit één van de scenario's. Deze keuze geldt als ambitie voor de lange termijn.


2. Wat spreken we af? Hoe snel kunnen we de ambitie bereiken? Wat kan op korte termijn?

 • Wegwerken achterstanden groen.

 • Inhaalslagen uitvoeren n.a.v. de schouwresultaten.

 • Onderhoud in prestatiebestekken verwerken voor het werkvoorzieningschap, aannemers en de eigen dienst.


3. Hoe bereiken we dat? Op basis van stap 1 en 2 kan de gemeente een keuze maken hoe de ambitie is te bereiken.


Een onderzoek naar de financiële dekking voor het groenbeheer is één van de eerste stappen. Dit onderzoek kan gedaan worden door de eigen beheerorganisatie.

Daarna kan er een goed vergelijk gemaakt worden tussen huidig budget en benodigd budget.

 • Nader analyse huidige begroting groenbeheer.

Wat zijn mogelijkheden voor het schuiven in de huidige begroting, bijvoorbeeld budgetten voor service en overig onderhoud toekennen aan planmatig onderhoud.

 • Om de openbare ruimte op het gewenste niveau te brengen moet eerst een technisch beheerplan opgesteld worden. Dit plan brengt de achterstanden precies in beeld en geeft de kosten voor het op het gewenste niveau brengen. Met dit plan kan ook een duidelijk groeipad bepaald worden naar de gewenste kwaliteit. Het groeipad wordt jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgestuurd.

  • Welke aspecten brengen we het eerst op niveau?

  • Kan onderhoud gecombineerd worden, zodat het gewenste beeld eerder behaald wordt?

  • Etc.

 • Financiële middelen op niveau brengen passende bij het gekozen scenario.


Een beheerproces kent minimaal drie groepen van deelnemers die ieder naar eigen verantwoordelijkheid hun invloed uitoefenen. Dat zijn de bestuurders (gemeenteraad of college van Burgemeester en Wethouders), de bewoners (wijkraden, bedrijfverenigingen) en de beheerder (beleidsadviseurs, regievoerders, toezichthouders, uitvoerders).


In het proces onderscheiden we vier onderdelen op twee niveaus;

Het eerste niveau, ambitie en monitor, richt zich met name op het beleid van bestuur en bewoner. Het tweede niveau, opdracht en toezicht, worden de globale termen van de ambitie vertaald naar concrete afspraken over de te leveren prestaties die de ambitie waar moeten maken. Dit niveau richt zich met name op de opdracht en het realiseren hiervan.


De vier begrippen zijn niet los van elkaar te zien. Ze gaan in elkaar over en vormen een cirkelgang met onderlinge beïnvloeding die leidt tot een beheersbaar proces.


Om in de gemeente Berkelland tot een optimalere openbare buitenruimte te komen doen wij aanbevelingen voor het beheerproces met behulp van de vier begrippen.

Afbeelding 67

Ambitie

AAfbeelding 68ls eerste zal een stap voorwaarts gezet moeten worden waarbij het kwaliteitsplan geïmplementeerd wordt. Dit betekent dat de strategie voor de korte en lange termijn vastgelegd moet worden. Op korte termijn zullen de achterstanden weggewerkt moeten worden, om verdere achteruitgang te voorkomen. Deze rapportage is een kwaliteitsplan voor specifiek groenbeheer. Advies is om deze werkwijze voor integraal beheer, lees breder toe te passen.
OAfbeelding 69pdracht

Momenteel heeft de gemeente al een aantal frequentiebestekken lopen voor het onderhoud van de groene buitenruimte. Onderzocht moet worden hoe deze werkzaamheden op basis van innovatieve contracten zoalsprestatiebestekken op de markt te gaan zetten. Met een outputgericht bestek worden de disciplines onderhouden op een vooraf vastgestelde kwaliteit. De kwaliteit wordt omschreven met behulp van prestatie-eisen en een afbeelding in een prestatiebestek.

TAfbeelding 70oezicht

Het toezichthouden is bedoeld om de resultaten van de opdrachtnemer te controleren en/of bij te sturen. Basis voor het toezicht is het contract tussen opdrachtgever en -nemer. Momenteel beheert Berkelland de groene buitenruimte op basis van traditionele frequentiebestekken. Dit werkt over het algemeen prima. In het verlengde van het kwaliteitsgericht beheren is het werken met prestatiebestekken een goede contractvorm.
Monitor

DAfbeelding 71e laatste stap, voordat de cirkel weer opnieuw gaat lopen, in het beheerproces is de monitor. Bij monitoring gaat het er om dat de totaalindruk wordt opgenomen. Bij monitoring worden de resultaten van het toezicht naar de oorspronkelijke ambities omgezet. De werkprocessen kunnen op basis van deze resultaten worden aangepast en men kan verantwoording afleggen aan de bestuurder. De uitkomsten van een goed uitgevoerde monitoring worden teruggebracht naar de beleidsuitgangspunten en dienen tevens als basis voor de actualisering van meerjaren- of werkplannen. Deze stap biedt ook de mogelijkheid om de stand van zaken voor wat betreft de kwaliteit van de openbare ruimte de communiceren richting burgers. Om een goed beeld van de kwaliteit te krijgen dient er minimaal drie keer per jaar (voorjaar, zomer, najaar) op netheid geschouwd te worden en minimaal 1 x per jaar de technische staat.


Bijlage 01 : Werksessie Ambitie

Afbeelding 72Afbeelding 73


2