A 20-04 aangenomen GL D66 Amendement RODE gew

Afbeelding 1

AMENDEMENT

artikel 33 Reglement van Orde


Aan de voorzitter van de raad.


Raadsvergadering van: 26 mei 2020


Indiener: Andra Eisink-Weg Groen Links, Erik Slotboom D66, Hans Boxem VVD en Frank Jonk CDA




Voorstel tot wijziging van besluit, verordening of plan (agendapunt nr . 10): Evaluatie beleidskader Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking


Overwegende dat:


  • Na de evaluatie van RODE (gehouden juni 2019) de gedragscodes van de brancheverenigingen zijn aangepast n.a.v. het klimaatakkoord. In het klimaatakkoord wordt lokaal eigenaarschap van ten minste 50% aanbevolen;

  • Voor versterking van participatie en acceptatie van initiatieven de branche verenigingen in hun gedragscodes de afdracht naar een gebiedsfonds opgenomen hebben;

  • CreĆ«ren van draagvlak o.a. d.m.v. lokaal eigenaarschap als 1 van de belangrijkste succesfactoren voor de energietransitie en RES opgave wordt gezien;

  • Inwoners, omwonenden uit Berkelland aangeven dat zij actiever dan nu betrokken willen worden bij te ontwikkelen grootschalige opwekprojecten.



Tekst wijzigingsvoorstel:



1. kennis te nemen van de tussenevaluatie van het beleid Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE beleidskader), het verslag van de bespreking van 10 oktober 2019 (bijgevoegd), de afspraken in het klimaatakkoord en de actuele gedragscodes.


2. in te stemmen met de volgende aanvullingen op het RODE beleidskader:


  1. Omwonenden moeten (financieel) kunnen meeprofiteren van een duurzaam energie-opwekproject;

  2. Voor versterking van acceptatie en participatie stelt een initiatiefnemer jaarlijks een bedrag beschikbaar in een gebiedsfonds, conform de landelijke gedragscodes;

  3. In lijn met de afspraken in het Klimaatakkoord (2019) streven initiatiefnemers er vanaf start van het project aantoonbaar naar het eigendom van energieparken voor minimaal 50% in handen te geven van de lokale omgeving;

  4. we maximeren het aantal hectares zonneparken op cultuurgrond op 140 hectare;

  5. Insteek Regionale Energie Strategie: onze eigen opgave is leidend;

  6. Rol van de gemeente blijft: informeren, faciliteren, uitleggen, participatie bewaken en meedenken.

:


Ondertekening:

Andra Eisink-Weg

GroenLinks








Het amendement is: aangenomen / verworpen / ingetrokken


Stemverhouding: voor: _____________________________________________________


tegen: _____________________________________________________




______________________, griffier