Vastgestelde beleidsnotitie

Beleidsnotitie Ruimtelijke ordening en duurzame energieopwekking en uitgewerkt toetsingskader voor grootschalige opwek initiatieven

Beleidsnotitie vastgesteld

De beleidsnotitie ‘Duurzame energie in Berkelland: zichtbaar, merkbaar en onmiskenbaar’ is op 20 februari 2018 door de raad van de gemeente Berkelland vastgesteld.
In deze beleidsnotitie staat in welke gebieden, op welke wijze en in welke mate het mogelijk is om duurzame energievormen een plek te geven. Hiermee komt de doelstelling van de gemeente Berkelland om in 2030 energieneutraal te zijn, weer een stapje dichterbij.
De afgelopen maanden is in samenwerking met verschillende partijen en organisaties gewerkt aan de beleidsnotitie. Ook zijn er twee bijeenkomsten geweest met raadsleden en belangstellenden om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.
In de beleidsnotitie wordt uitgegaan van een aantal vormen van duurzame energie die inmiddels een plek veroverd hebben op de markt. Denk aan zonne-energie, wind, biomassa en in mindere mate bodemenergie en waterkracht. Berkelland is in de notitie verdeeld in landschapstypes en gebieden. Aan de hand van die verdeling is een afweging gemaakt welke vorm van duurzame energie een plek kan krijgen en in welke mate, zoals hoogte, oppervlakte en hoeveelheid.

De beleidsnotitie

Beleidsnotitie
Bijlagen bij de beleidsnotitie
Raads-en collegebesluit van 20 februari 2018
Aanvullend toetsingskader collegebesluit 19 februari 2019
Raadsamendement RODE 26 mei 2020

De kaarten en de matrix

In de bijlagen staan onder andere kaarten (bijlage 4) en de matrix (bijlage 6).
Om de leesbaarheid te bevorderen zijn die bijlagen hieronder nog eens apart vermeld en te openen

Bijlage 4:
Indeling hoofdtypen cultuurlandschappen (pdf, 9 MB)
Kansen Belemmeringen GNN-GO (pdf, 10 MB)
Kansen Belemmeringen monument (pdf, 9 MB)
Kansen Belemmeringen Radar (pdf, 9 MB)
Kansen Belemmeringen Windmolens (pdf, 10 MB)
Kansen_Belemmeringen_grote Zonneparken (pdf, 10 MB)

Kansen en belemmeringen, complete lagenkaart uitklapbaar* (pdf, 13 MB)

Bijlage 6:
Matrix (pdf, 267 kB)

* Belemmeringen en kansen zijn weergegeven in bijlage 4  als digitaal PDF document (te openen in acrobat reader) en bestaat uit meerdere thematische kaartlagen. Die kaartlagen kunnen separaat geraadpleegd worden.  In de kan bijvoorbeeld ook de laag met de begrenzing van de hoofdlandschapstypen en topografische ondergrond geraadpleegd worden. Door te klikken op het boekvormige icoontje in de linker marge van het beeld (zoals hieronder getoond). Hierna komt dan de legenda van de kaartlagen beschikbaar, waarna lagen met het + tekentje aan of uitgezet kunnen worden.

Plaatje acrobatreader

Landelijke site overheid.nl

Deze beleidsnotitie met bijlagen is ook te bekijken via de landelijke website overheid.nl
 

Aanvullend toetsingskader

Op 19 februari heeft het college van BenW van de gemeente Berkelland het vastgesteld het “Aanvullend toetsingskader RODE beleid voor participatie, landschappelijke inpassing en ecologische verbetering bij grootschalige opwekinitiatieven”. In bijlage A van bijgevoegde besluit vinden zowel ontwikkelaars als inwoners de inhoudelijke nadere eisen die bij de uitvoering van het beleid gesteld worden, klik hier voor het besluit.

Samengevat gaat om de volgende vereisten:

  • de ontwikkelaar sluit bij grootschalige initiatieven voorafgaand aan de vergunningprocedure een intentieovereenkomst over de proces- en financiële participatie met de gemeente;   
  • de ontwikkelaar moet bij het ontwerp voldoen aan de inhoudelijke eisen voor ecologische verbetering en landschappelijke inpassing;
  • de ontwikkelaar laat voor start van de vergunningprocedure de landschappelijke inpassing en ecologische verbetering toetsen door de gemeenten en de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand)

In voornoemde bijlage A is aan het eind een tabel opgenomen met een globale planning voor de besluitvormingsprocedure omgevingsvergunning.