Gemeenteraad vergadert

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 20 februari 2018 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo. U bent van harte welkom.

Gemeenteraad in vergadering

Agenda

Op de agenda staat onder andere:

 • Vragenhalfuur
 • Spreekgelegenheid voor het publiek *)
 • Rapportage van de Provincie in het kader van Interbestuurlijk Toezicht
 • Reactie op concept Kadernota VNOG 2019 -2022
 • Reglement van Orde voor de raad en Verordening op de raadscommissies, Auditcommissie
 • Gewijzigde verordeningen en beleidsregels Participatiewet
 • Lokaal Inclusie Agenda (Plan van Aanpak)
 • Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek
 • Beleidskader en uitvoeringsprogramma sociaal domein en financiële onderbouwing
 • Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE) in Berkelland
 • Evaluatie handhavingsplan openbare ruimte
 • Rekenkamercommissie
 • Motie M-18-01 over Lelystad Airport en gevolgen voor Achterhoek/Berkelland
 • Motie M-18-02 over bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’; opties voor het vervolgproces

Inspreken

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, telefoon 0545-250 805. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken  die op de agenda betrekking hebben vindt u hier. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.

Inzien stukken

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live via internet volgen. Ga hiervoor naar www.webcast.nl/berkelland