Raadsbesluiten januari 2018

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

Hamer van de raadsvergadering

In de raadsvergadering van 23 januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten:

  • De Algemene Subsidieverordening Berkelland 2018 vast te stellen, de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2013 in te trekken en de Verordening Begrotingspost- en Incidentele Subsidies 2013 in te trekken
  • Kennis te nemen van de update van de Ontwikkelagenda Berkelland ruimtelijke leefomgeving, die onderdeel uitmaakt van dit besluiten in te stemmen met het proces om de agenda te delen met inwoners en organisaties uit Berkelland, en verder te vullen
  • Het plan van aanpak “Ruimte voor kwaliteit, onderweg naar wendbaar woonbeleid” vast te stellen en voor het plan van aanpak regionaal draagvlak te zoeken
  • In te stemmen met het door de raad gewijzigde plan ‘Van Afval Naar Grondstof’
  • Motie M-18-03 aan te nemen over plan ‘Van Afval Naar Grondstof’