Raadsbesluiten juni 2018

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

vergaderhamer

Besluiten van de gemeenteraad in de raadsvergadering van 12 juni 2018

 • Voor de zittingsperiode van de gemeenteraad 2018–2022 de hieronder genoemde personen aan te wijzen c.q. te benoemen in diverse organen en instellingen:
  • Regio Achterhoek – M.H.H. van Haaren-Koopman / plv.: burgemeester
  • Recreatieschap Achterhoek-Liemers in liquidatie – M.H.H. van Haaren-Koopman / plv.: burgemeester
  • Openbaar Lichaam Crematoria Twente – H.J. Bosman / plv.: burgemeester
  • Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord- Oost-Achterhoek – H.J. Bosman en G.J. Teselink  / plv. leden: R.P. Hoytink-Roubos en M.H.H. van Haaren-Koopman
  • Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers – H.J. Bosman / plv.: burgemeester
 • Een krediet beschikbaar te stellen van € 87.000 voor de aankoop ondergronden sporthal de Sonders, parkeerterrein sportpark de Sonders en tenniscomplex Stichting Tennisclub Beltrum en deze kosten te dekken uit de algemene reserve.
 • In te stemmen met de begroting van de gemeenschappelijke regeling:
  • Openbaar Lichaam Crematoria Twente
  • Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
  • Gemeentelijke Gezondheids Dienst Noord- en Oost-Gelderland met als kanttekening dat als zienswijze kenbaar gemaakt wordt dat het hebben van reserves geen doel op zich is maar gekoppeld moet zijn aan een gekwantificeerde risicoanalyse.
  • Omgevingsdienst Achterhoek
  • Sociale Dienst Oost Achterhoek en de door de SDOA gevraagde zienswijzen uit te brengen
  • Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland met de opmerking om de incidentele baten niet te gebruiken om structurele lasten te dekken of structureel beleid mee in gang te zetten en eventuele beleidsintensiveringen geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg hebben
 • De Kadernota VNOG 2019 – 2022 vast te stellen.
 • De Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Berkelland 2018 vast te stellen.
 • In te stemmen met de invoering van de Asbestlening, de Verordening Asbestlening gemeente Berkelland 2018 vast te stellen en € 1.000.000 beschikbaar
 • te stellen voor het verstrekken van asbestleningen via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten uit de algemene reserve.
 • Kennis te nemen van de evaluatie van de sloopregeling, voor de vulling van het sloopfonds een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve en in te stemmen met een aanpassing van de “subsidieregeling sloop overtollige bebouwing” door het college om herbouw te voorkomen.
 • De jaarstukken 2017 vast te stellen en het positieve resultaat van de jaarrekening van € 2.165.665,70 voor:
  • € 689.310 toe te voegen aan de algemene reserve;
  • € 5.000 toe te voegen aan de inkomensreseve;
  • € 919.798 toe te voegen aan de algemene reserve bouwgrondexploitaties ;
  • € 57.000 voor stimulering economie over te hevelen naar 2018;
  • € 46.000 voor project fietsbaan Neede/Eibergen over te hevelen naar 2018;
  • € 151.738,60 toe te voegen aan de reserve onderhoud wegen;
  • € 296.819.10 toe te voegen aan de reserve Herstructurering.
 • De heer J.W.G. Klein Willink te benoemen als lid van de Werkgeverscommissie, Mevrouw J.A. Pot te benoemen als lid van de selectiecommissie Rekenkamercommissie, de heren G.H.P. Hulshof en A.G. Stoltenberg te benoemen als burgercommissieleden en de heer P.T.M. Knuvers te benoemen als lid van de Auditcommissie.
 • Het bestemminsplan “Eibergen, Op de Bleek 2017” gewijzigd vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Een krediet van € 900.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor de eventuele aankoop van de locatie Grolseweg 19 in Beltrum.
 • In te stemmen met voorgestelde doorontwikkeling van de regionale samenwerking. Hiertoe in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de samenwerkings-regeling, resulterend in de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (24e wijziging), het college toestemming te geven om ook in te stemmen met de 24e wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. Geen zienswijzen in te brengen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2018 en de 1ste begrotingswijziging 2018. De secretaris/directeur van de Regio Achterhoek opdracht te geven tot het laten uitvoeren van een onafhankelijke evaluatie van de nieuwe werkwijze, 2 jaar nadat deze formeel van start gaat.
 • Stolwijk-Kelderman Accountants te benoemen als accountant voor de boekjaren 2018- 2020 onder voorbehoud van zorgvuldige afronding van de gunningsprocedure en in te stemmen met de door het college noodzakelijk te verrichten privaatrechtelijke handelingen ter uitvoering van dit besluit.