Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Als de hamer valt...

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer

In de raadsvergadering van 13 november 2018 heeft de gemeenteraad besloten:

  • Het normen- en toetsingskader financiële rechtmatigheid 2018 en 2019 vast te stellen.
  • De heer M. Braakman te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek voor de periode
  • 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2022.
  • Het initiatiefvoorstel van J.B. Boer (D66) om over te gaan tot de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg/route vanaf de N315 naar het bedrijventerrein Neede/De Russchemors conform variant A te verwerpen.
  • De bestaande rentetarieven (staffel) van de sociale lening van de Stadsbank Oost Nederland met ingang van 1 januari 2019 te verlagen met 5,9%.
  • Tot het inzamelen van plastic, metaal en drankenkartons (PMD), uiterlijk per 1 juli 2019 met containers in plaats van met plastic zakken. De containers te betalen uit de egalisatiereserve afval en eind 2020 te onderzoeken of er nieuwe mogelijkheden zijn naar verwerking van ons huishoudelijk afval (zoals bijvoorbeeld nascheiding).
  • Het ‘Kader Woonzorg Initiatieven Berkelland’ vast te stellen inclusief amendement
  • A-18-11 waarbij in uitzondering op het reguliere Wendbaar Woonbeleid voor initiatiefnemer geen contingenten of een bijdrage in een transformatiefonds aan de orde is, als er sprake is van een experiment met innovatie in de zorg.
  • Het Plan van aanpak voor de doorvertaling van de Structuurvisies Wonen voor Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo naar bestemmingsplannen vast te stellen en het college van burgemeester en wethouders op te dragen om de planologische maatregelen zoals genoemd in het Plan van aanpak voor te bereiden en door te voeren.