Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Raadsbesluiten oktober 2018

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

vergaderhamer

Raadsbesluiten

In de raadsvergadering van 23 oktober 2018 heeft de gemeenteraad besloten:

 • In te stemmen met de statutenwijziging van Stichting Achterhoek VO (voortgezet onderwijs).
 • Het bezwaarschrift van de eigenaar van het perceel Rode Slatweg 1, in Rekken ontvankelijk te verklaren, de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 13 maart 2018 te handhaven.
 • In te stemmen met de door de fracties afgelegde verantwoording over de besteding van hun fractievergoeding over 2017 en daarmee deze vergoedingen en de terug te betalen bedragen vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Veldpapendijk 1-3A Beltrum 2017’ gewijzigd vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Kennis te nemen van de beoogde aanpak en werkwijze van het project Leef! in Borculo voor de revitalisering van het centrum van Borculo en ten behoeve van het opstellen van een gebiedsvisie en uitvoeringsplannen een voorbereidingskrediet van € 80.000,- uit de herstructureringsreserve beschikbaar te stellen.
 • In te stemmen met de Watervisie Berkelland 2030.
 • In te stemmen met de invoering van de Asbestlening voor bedrijven en instellingen,
 • € 1.000.000 ,- beschikbaar te stellen voor het verstrekken van Asbestleningen via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten en de Verordening Asbestlening voor bedrijven en instellingen Berkelland 2018 vast te stellen.
 • Met ingang van 2019 jaarlijks via de begroting een budget beschikbaar te stellen van € 5.000,- voor de jongerenraad en dit onder te brengen in het raadsbudget, het budget vast te stellen op € 25,- per lid, de jaarlijkse vrijwilligersvergoeding op € 100,- en de Verordening Jongerenraad Berkelland 2018 vast te stellen.
 • Het winkelpand Voorstad 15-17 aan te kopen en de investeringskosten van € 351.000 ten laste te brengen van de herstructureringsreserve.
 • In te stemmen met het ter inzage leggen van de concept-Structuurvisie Plussenbeleid.
 • Kennis te nemen van het collegeprogramma 2018-2022 ‘Samen investeren in Berkelland’.
 • De perspectiefnota 2019 vast te stellen.
 • In te stemmen met de invoering van de Kluswoninglening (SVn Stimuleringslening), het overhevelen van € 1.000.000 van de voorziening voor de Blijverslening naar de Kluswoninglening bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten en de Verordening Kluswoninglening gemeente Berkelland 2018 vast te stellen.