Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Raadsbesluiten september 2018

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

Raadshamer

Raadsbesluiten

In de raadsvergadering van 18 september 2018 heeft de gemeenteraad besloten:

 • Mevrouw J. Duursma te benoemen tot burgercommissielid (GroenLinks).
 • De heer W. van Deursen uit Boxtel te benoemen als lid en voorzitter van de Rekenkamercommissie. De heer A.A. de Boer uit Oldenzaal en mevrouw A.M.F. Oldenhof uit Haaksbergen te benoemen als leden van de Rekenkamercommissie. Allen voor een periode van vier jaar.
 • De Bouwverordening Berkelland 2018 vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan ‘Berkelland, parapluherziening standplaatsen 2018’ vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2019 van de Regio Achterhoek.
 • De planning en control (P&C)-cyclus aan te passen door de voorjaarsnota te laten vervallen en te vervangen door een bestuursrapportage en een perspectiefnota en de najaarsnota te laten vervallen. De bestuursrapportage te behandelen in de eerste raadscyclus na het zomerreces en de perspectiefnota te behandelen in de laatste raadscyclus voor het zomerreces en de aanleverperiode voor de perspectiefnota aan te passen. De nieuwe werkwijze in te laten gaan in 2019. De jaarrekening en het jaarverslag blijven gehandhaafd.
 • Het vergaderrooster 2019 van de gemeenteraad vast te stellen.
 • Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek te wijzigen.
 • Geen wensen en bedenkingen in te brengen met betrekking tot de verkoop van de Villa Smits aan Nywerv B.V.
 • Het agendapunt over plan ‘Van Afval Naar Grondstof’ en invoeren van PMD-containers van de agenda te halen.
 • Niet over te gaan tot aanpassing van het geurbeleid en de 'Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Berkelland' ongewijzigd in stand te laten. De ontwikkelingen ten aanzien van geur(hinder) te monitoren door in 2021 opnieuw een 'geuranalyse' uit te voeren.