Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Raadsbesluiten maart 2019

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

Hamer die gebruikt wordt bij vergaderingen

Raadsbesluiten

In de raadsvergadering van 19 maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten:

 • Het controleprotocol voor de accountantscontrole van de toekomstige jaarrekeningen vast te stellen.
 • De Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Berkelland 2019 vast te stellen.
 • € 3.300.000,- extra beschikbaar te stellen voor het verstrekken van leningen aan particulieren voor duurzaamheidsmaatregelen via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten.
 • Kennis te nemen van de achtergrondinformatie over tijdelijke woningen, in te stemmen met het beleidskader voor tijdelijke woningen 2019 en het college opdracht te geven tot inventariseren van de behoefte aan tiny houses.
 • In te stemmen met de Transformatievisie Oudestraat Neede 2030 inclusief schets en rapport ‘Transformatievisie Oudestraat Neede 2030’. Een investeringsbedrag van
 • 2 miljoen euro beschikbaar te stellen, over een periode van 4 jaar (2019-2022), vanuit de herstructureringsreserve en/of vervangingsinvestering en een ‘Loket Oudestraat’ in te richten voor de begeleiding en uitwerking van de Transformatievisie Oudestraat 2030.
 • Paragraaf 4.2 van de “Structuurvisie Berkelland 2025”, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2010 en de “Ruimtelijke Visie Landbouwontwikkelings-gebieden Berkelland en Oost-Gelre (Beltrumse Veld, Ruurlose Broek, Mariënvelde)”, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van Berkelland van 28 oktober 2008, in te trekken. De “Structuurvisie Plussenbeleid (beleidskaders voor de grondgebonden veehouderij en voor de niet-grondgebonden veehouderij (Plussenbeleid))” vast te stellen , met dien verstande dat op pag. 21 onder ‘samenvatting extra maatregelen’ in het 6e gedachtestreepje en op pag. 23 in het 2e gedachtestreepje voor het bepalen van de hoogte van de ‘Plus-investering’ een bedrag wordt aangehouden van 15 Euro per m² bruto stalvloeroppervlakte dat onder het Plussenbeleid wordt uitgebreid.
 • Drie uitgangspunten over de onderwijshuisvesting vast te stellen, te weten:
  • volgen van en werken met normbedragen per m² voor de (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen zoals voorgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De hoogte van dit normbedrag ligt in 2019 op € 1.851,- per m²;
  • ernaar te streven de duurzaamheidsmaatregelen in schoolgebouwen naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen, richting de norm ‘energie neutraal gebouw (ENG)’, tenzij energieneutraliteit realiseren op andere wijze kostenefficiënter is. Hiervoor worden zo nodig extra financiën vrijgemaakt. Een eventueel (extra) exploitatievoordeel voor schoolbesturen als gevolg van deze extra duurzaamheidsmaatregelen vloeit in principe terug naar de gemeente;
  • bouwen van kindcentra mogelijk te maken door de oppervlakte voor gebruik door de kinderopvang voor te financieren en € 75.000,-  beschikbaar te stellen vanuit de reserve onderwijshuisvesting om vervolgstappen te kunnen zetten voor het opstellen van een integraal huisvestingsplan.
 • Motie M-19-02 over de Structuurvisie Plussenbeleid aan te nemen.
   

Verkorte versie

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. De volledige teksten van de genomen besluiten vindt u hier.