Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Raadsbesluiten mei 2019

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

Raadshamer

In de raadsvergadering van 21 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten:

 • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Schuppen Recreatie 2018’ ongewijzigd vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan ‘Neede, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2019-1 (De Russchemors) gewijzigd vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan ‘Borculo, Steenstraat 30 2018’ vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan ‘Neede, Woongebieden 2011, herziening 2019-1 (Bosstraat 22a)’ vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • De ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015’ met ingang van 1 juli 2019 in te trekken en de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019’ vast te stellen en met ingang van 1 juli 2019 in werking te laten treden.
 • In te stemmen met de productbegroting 2020 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL).
 • Mevrouw M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder, voor één jaar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste.
 • In te stemmen met de subsidieregeling Berkellands Naoberfonds en met de start van de werving van een adviescommissie. Per jaar € 100.000,- te reserveren voor initiatieven van inwoners voor het Berkellandse Naoberfonds en kennis te nemen van de instelling van een spreekuur alsmede de structurele ideebegeleiding waarbij initiatiefnemers worden ondersteund in het voortraject van de daadwerkelijke aanvraag.
 • De heer mr. G.W. de Ruiter (CDA) te benoemen als lid van de Auditcommissie.
 • Het regionaal beweeg- en sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030 vast te stellen en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 35.000,- voor de uitvoer van het regionaal beweeg- en sportakkoord ter beschikking te stellen aan Achterhoek in Beweging. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 35.000,- bij de Perspectiefnota op te nemen in de meerjarenbegroting van het programma ‘Sport is meer’.
 • Het Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 (EUP2) vast te stellen en voor de uitvoering van EUP2 in totaal tot en met 2022 € 2.425.000,- beschikbaar te stellen, waarvan € 760.000,- nog resteert van EUP1.
 • Een zienswijze in te dienen tegen de voorgenomen begrotingswijziging van de VNOG en een zienswijze in te dienen tegen de Kadernota 2020-2023.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten

Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.