Gemeenteraad vergadert november 2019

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 5 november 2019 om
16.30 uur bijeen voor een openbare vergadering over de programmabegroting 2020. De vergadering wordt tussentijds geschorst. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom.

Gemeenteraad in vergadering

Agenda

 1. Opening
 2. Vragenhalfuur
 3. Spreekgelegenheid voor het publiek *)  
 4. Vaststellen agenda
 5. Nota reserves en voorzieningen 2019
 6. Eerste termijn raad -  algemene beschouwingen (10 minuten spreektijd)
 7. Tweede termijn raad - onderlinge reacties op algemene beschouwingen en indienen moties en amendementen
 8. Eerste termijn college
 9. Derde termijn raad
 10. Tweede termijn college
 11. Stemmingen
  1. Amendementen
  2. Programmabegroting 2020
  3. Moties
 12. Sluiting 

Inspreken

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545 – 250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.
 
Het inspreken in een commissie- of raadsvergadering bestaat uit 2 delen. Voorafgaand aan de vergadering wordt u uitgenodigd om uw verhaal te doen. U kunt dan met een aantal raads- of commissieleden in gesprek. Ook kunnen zij u dan een aantal vragen stellen. Vervolgens heeft u tijdens de vergadering 5 minuten inspreektijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is geen ruimte voor een gesprek. Wel krijgt u het laatste woord, om tot slot kort nog iets te kunnen zeggen.
 
U kunt per vergadering 1 keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering.
Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.

Stukken

De volledige agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u hier.  

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live volgen.