Raadsbesluiten 5 en 6 november

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

vergaderhamer

Raadsbesluiten

In de raadsvergadering van 5 en 6 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten:

  • De programmabegroting 2020 vast te stellen.
  • Het dekkingsplan bij de begroting 2020 vast te stellen en als eerste begrotingswijziging te verwerken in de begroting.
  • Amendement tot tekstwijziging vast te stellen: Het bedrag dat gereserveerd is voor teruggaaf van de OZB in 2021 en 2022 niet langer te gebruiken om de OZB terug te geven.
  • Het gereserveerde bedrag voor de OZB teruggaaf te gebruiken om te investeren in maatregelen en of mogelijkheden.
  • Een bedrag van € 1.000.000 uit de egalisatiereserve afval terug te geven via een korting op de afvalstoffenheffing 2020.
  • In 2021 te bekijken of de egalisatiereserve afval verder kan worden verlaagd.
  • Motie M 19-18 aan te nemen over het planten van meer bomen in Berkelland 2019.