Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond de raadsvergadering van 15 december 2020 digitaal plaats. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

Raadsbesluiten

In de raadsvergadering van 15 december heeft de gemeenteraad besloten:

 • Geen wensen en bedenkingen in te dienen bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland voor het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV).
 • In te stemmen met het revitaliseringsplan voor het centrum van Borculo (totale kosten € 2.745.750,-) en het daarvoor benodigde krediet ter hoogte van € 2.564.250,- beschikbaar te stellen met als dekking € 1.564.250,- uit de gereserveerde middelen in het collegeprogramma 2018-2022 voor vitale winkelcentra (herstructureringsreserve) en € 1.000.000,- uit de gereserveerde middelen voor het centrumplan Borculo. Daarnaast wordt er € 181.500,- gedekt via een bijdrage van de provincie Gelderland vanuit de regeling Steengoed Benutten.
 • De slotwijziging vast te stellen.
 • Geen zienswijze in te dienen op de tweede bestuursrapportage 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Het plan van aanpak stimulering sanering asbestdaken vast te stellen.
 • Het amendement tot tekstwijziging vast te stellen:
 • In te stemmen met de besteding van 1 miljoen euro uit het collegeprogramma ´Samen investeren in Berkelland´ voor:
  • a.   € 200.000,- voor de vouchers voor begeleiding eigenaren bij sanering van asbestdaken en vouchers voor asbestinventarisatierapporten;
  • b.   € 200.000,- voor gratis beschermingsmiddelen en het gratis afvoeren van asbest bij kleine schuurtjes onder de 35m2;
  • c.   € 600.000,- subsidie voor de sanering van asbestdaken groter dan 35m2.
 • Kennis te nemen van de subsidieregeling sanering asbestdaken gemeente Berkelland 2021-2025.
 • Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen bij de ingangsdatum van 1 januari 2022 voor de nieuwe contracten met aanbieders voor Jeugdhulp en Wmo (inclusief Beschermd wonen); geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen bij de notitie “Uitgangspunten regionale inkoop Jeugdhulp, Wmo begeleiding en Beschermd wonen".
 • Kennis te nemen van de concept vaststellingsovereenkomst met Exploitatie-maatschappij Leusinkbrink BV en Rijsenburg Invest BV. Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen die de ondeelbare inhoud van de vaststellingsovereenkomst aantasten.
 • Vast te stellen: De verordeningen op de heffing en invordering van: Begraafrechten 2021; Eenmalig riool aansluitrecht 2021; Leges 2021; Marktgelden 2021; Onroerende zaakbelastingen 2021; Reclamebelasting 2021; Reinigingsheffingen 2021; Rioolheffing 2021; Kwijtscheldingsverordening. Een bedrag van € 160.000,- te onttrekken aan de egalisatiereserve afval als dekking voor de eenmalige verlaging van de afvalstoffenheffing naar het niveau van 2019.
 • De gewijzigde Verordening Starterslening 2021 vast te stellen. € 1.000.000,- in het Startersfonds Berkelland bij te storten, ondergebracht bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Hier kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.