Raadsnotulen 17 juni

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad niet in de raadzaal, maar digitaal. Helaas kon de vergadering op 16 juni niet doorgaan vanwege een technische storing. De vergadering is verplaatst naar 17 juni 2020.

Vergaderhamer

De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Ook kunt u de vergadering terugkijken via www.gemeenteberkelland.nl > Raad & commissies > uitzending bekijken. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

Op 17 juni 2020 is besloten:

 • Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken tegen het voornemen het perceel Grolseweg 19 te verkopen. Het voorbereidingsbesluit Buitengebied, Grolseweg 19 (2020) vast te stellen en de inwerkingtreding van dit besluit vast te stellen op 17 september 2020.
 • Het bestemmingsplan “Neede, Centrum 2011, herziening 2020-1 (Kerkplein 10)”, vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
 • In te stemmen met de concept begroting 2021 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente en geen zienswijze hierop in te dienen.
 • Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 en op de begroting 2021 van de GGD NOG.
 • Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
 • Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 van de Stadsbank Oost Nederland; in te stemmen met de begroting 2021 en de volgende zienswijze naar voren te brengen: het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank heeft in december 2019 besloten om tot 1 oktober 2020 geen nieuwe cliënten voor bewindvoering meer aan te nemen. Dit wordt gedaan om orde op zaken te stellen. Deze maatregel zal leiden tot omzetverlies in 2020. We willen graag dat een eventueel effect op de begroting 2021 en volgende jaren in beeld wordt gebracht.
 • In te stemmen met de programmabegroting 2021 van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) zonder zienswijzen in te brengen.
 • Het Plan van aanpak aanbevelingen Rekenkameronderzoek 'Zicht op jeugdhulp' vast te stellen
 • De jaarstukken 2019 vast te stellen en het positieve resultaat van de jaarrekening van € 6.969.000 voor
  • € 793.000 toe te voegen aan de reserve bouwgrondexploitaties
  • € 2.090.448 over te hevelen naar 2020 voor het uitvoeren van de projecten: Omzetten WOZ waarden van m3 naar m2, Leadersubsidie, Subsidieregeling breedband buitengebied, Beleid asbestsanering, Vrijkomende agrarische bebouwing, Ondernemersbegeleiding, Haalbaarheidsonderzoek toekomstbeeld Staring college, Vervolgstappen integraal huisvestingsplan, Onderwijsvisie en krimp, Haalbaarheidsonderzoek binnensport Ruurlo, 75 jaar herdenken, Landschapsregelingen, Statushouders, Samen denken samen doen, EUP, Herijking geurbeleid, Sloopbonusregeling, Hoogspanningslijnen, Omgevingswet, vervolg project Beltrum, Nieuwe tijd wederopbouw in de Achterhoek, en Integrale Kavelruil
  • € 259.570 te bestemmen voor ons deel van het tekort in de ODA en het dekken van de nog uit te voeren werkzaamheden door de ODA.
  • € 28.809 te bestemmen voor de uitvoering van Motie M17-6 woonbeleid.
  • € 105.000 te bestemmen voor de pilot beveiligingsplannen.
  • € 249.000 te bestemmen voor de transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten.
  • € 647.400 te bestemmen voor het herstellen van asfaltschade en afwaardering van het wegennet van de oude N18.
  • € 14.000 te bestemmen voor ecologisch bermbeheer.
  • € 155.000 te bestemmen voor de pilot powervrouwen.
  • € 560.000 te bestemmen voor de verdere ontwikkeling van de organisatie en de implementatie van een nieuw functiewaarderingssysteem.
  • € 573.013 te bestemmen voor riolering.
  • € 7.800 te bestemmen voor rekenkameronderzoeken.
  • € 322.000 toe te voegen aan de reserve onderhoud wegen.
  • € 103.000 toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting.
  • € 99.000 toe te voegen aan de reserve herstructurering.
  • € 961.577 toe te voegen aan de algemene reserve.
 • In te stemmen met de programmabegroting 2021 van de Regio Achterhoek, onderdeel programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Regio Achterhoek en het voorstel voor de resultaatbestemming. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de Regio Achterhoek en de jaarrekening 2019 van de Regio Achterhoek.
 • Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2019 van de SDOA, in te stemmen met de begroting 2021 van de SDOA en de volgende zienswijze naar voren te brengen: SDOA spant zich maximaal in om de doelstellingen te realiseren binnen de nog beschikbaar te stellen rijksbudgetten.
 • Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2019 en van de concept begroting 2021-2024 van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. 

Foto beeldscherm van raadsleden die deelnemen aan de digitale vergadering