Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond de raadsvergadering van 3 november 2020 niet in de raadzaal plaats, maar digitaal. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Vanwege de tijd werd de vergadering geschorst en hervat op 4 november. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer vergadering

Raadsbesluiten

  • In de raadsvergaderingen van 4 november heeft de gemeenteraad besloten:
  • De programmabegroting 2021 vast te stellen inclusief de besparingen, de autonome ontwikkelingen en het nieuw beleid. Het overschot van de begroting 2021 na verwerking van de eerste begrotingswijziging toe te voegen aan de algemene reserve.
  • De eerste begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
  • Het amendement tot tekstwijziging vast te stellen: het te nemen besluit aanvullen met: In het jaar 2021 160.000 euro extra onttrekken aan de egalisatiereserve afval om de tarieven afvalstoffenheffing terug te brengen naar het niveau van het jaar 2019.
  • Het amendement tot tekstwijziging vast te stellen: Het volgende beslispunt te verwijderen: Het tweejaarlijks afzonderen van een bedrag van € 13.000 uit het griffiebudget voor het programma groep 7/8 aan de macht.
  • De hieronder genoemde amendementen te verwerpen:
    • Amendement A-20-10 over de Begroting 2021, OZB verhoging
    • Amendement A-20-13 over Begroting 2021, project groep 7/8 aan de macht

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Hieronder ziet u de Begroting 2021 in één oogopslag.

Begroting in één oogopslag