Raadsbesluiten 18 mei 2021

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vond de raadsvergadering van 18 mei digitaal plaats. De vergadering was te volgen via de livestream van de gemeente Berkelland. Hieronder in het kort de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

Raadsbesluiten

In de raadsvergadering van 18 mei 2021 heeft de gemeenteraad besloten:

 • Mevrouw drs. J.A. Satijn MPM aan te wijzen als griffier van de raad, ingaande op
 • 20 september 2021; mevrouw Satijn vanaf 1 september 2021 in dienst te nemen als beoogd griffier en de Werkgeverscommissie te belasten met de verdere uitvoering van dit besluit.
 • De heer G. de Hoop, de heer C. Meijer, de heer P. Nijhof te benoemen als burgercommissieleden.
 • Het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2021 vast te stellen.
 • In te stemmen met de uitgangspunten van het nieuwe vergadermodel Beeldvorming-Oordeelsvorming- Besluitvorming (BOB) inclusief parallelle sessies om de raadsvergadering voor te bereiden
 • Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek effectiviteit van de re-integratietrajecten in de gemeente Berkelland; de conclusies uit het rekenkameronderzoek te onderschrijven en de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen; daarnaast het college opdracht te geven uitvoering te geven aan alle aanbevelingen en daarvoor een voorstel te doen met bijbehorende planning en dit aan de raad aan te bieden; de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen te monitoren en de raad jaarlijks daarover te informeren bij het aanbieden van de perspectiefnota.
 • Het college toestemming te geven om in het AB VNOG voor de wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG te stemmen;
 • Kennis te nemen van de rapportages van de subsidieregelingen uit het ‘Plan toekomstbestendige verenigingen in Berkelland 2020’; een extra budget van
 • € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de 2e tranche Subsidieregeling Transformatiefonds Sport en voor de dekking van dit budget een beroep te doen op de algemene reserve.
 • In te stemmen met de geamendeerde kaders en uitgangspunten in de 'Regels voor evenementen' en deze laten ingaan op 1 januari 2022; € 20.000,- beschikbaar te stellen als compensatie voor de legeskosten in verband met de risico's voor grote evenementenorganisaties in coronatijd.
 • Motie M-21-04 aan te nemen over regie in de energietransitie.
 • Motie M-21-05 over de herinrichting van oude N18 in kern Eibergen te verwerpen. Motie M-21-06 aan te nemen over toekomst Gelre ziekenhuizen, Zutphen.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Onder de raadsvergadering 18 mei kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.