Proclaimer

Privacy & proclaimer

De gemeente Berkelland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Mocht u desondanks op deze site een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
U kunt per e-mail reageren via info@gemeenteberkelland.nl.

Externe links

Het auteursrecht van informatie op websites buiten www.gemeenteberkelland.nl berust bij de eigenaar van de betreffende pagina's of gegevens. Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie ligt bij de eigenaren.

Ondersteuning browsers

Deze website wordt ondersteund door de volgende browsers:

 • Internet explorer (versie 11)
 • Firefox (versie 45 en volgend)

Google Analytics

De gemeente Berkelland gebruikt de analysetool Google Analytics om informatie over het gedrag en de behoeftes van bezoekers van de website te verzamelen.
De gemeente Berkelland gebruikt de informatie uit Google Analytics alleen om de website te verbeteren. Wij geven deze informatie nooit aan andere partijen en gebruiken deze nooit voor commerciële doeleinden.

Privacy

De gemeente Berkelland verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publiek rechterlijke  taken persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente Berkelland verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken.

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de gemeente Berkelland omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  worden gevolgd. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens hebben wij geregeld in ons informatieveiligheid- en privacy beleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gemeente Berkelland verwerkt persoonsgegevens over u als inwoner of bezoeker doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Etc.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Etc.

Hoe gaat de gemeente Berkelland om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Of voor andere doelen waarvoor u ze heeft achtergelaten. Denk hierbij aan verzenden nieuwsbrief of telefonisch contact.

Bewaartermijn

Gemeente Berkelland zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Gemeente Berkelland verstrekt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken wel persoonsgegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht maken wij afspraken. Hiermee regelen we dat deze organisaties eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens garanderen als u van ons mag verwachten. De gemeente Berkelland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Gemeente Berkelland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), die zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Uw rechten  

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de gemeente te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt;
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren;
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken;
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen zullen we u vragen om u te identificeren.

Cookies

Gemeente Berkelland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Veilige e-mail

Gemeente Berkelland gebruikt een veilige omgeving voor het versturen van privacygevoelige informatie.
Berichten met gevoelige inhoud zoals het burgerservicenummer (BSN) of andere informatie die de gemeente Berkelland veilig wil versturen versleutelen wij.

Vragen?

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@gemeenteberkelland.nl onder vermelding van "Privacy  en Proclaimer". Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is de heer Rutger te Spenke. Hij is te bereiken via r.tespenke@gemeenteberkelland.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer Informatie over privacy

Wilt u meer weten over uw privacy rechten kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Berkelland te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Berkelland gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.