Wat doen de commissies?

Raadscommissies
Uit de gemeenteraad zijn enkele commissies gevormd die de gemeenteraad adviseren. Het gaat om de commissie Bestuur en Ruimte en de  commissie Sociaal. Daarnaast worden er thema-avonden gehouden. Een commissie vergadert (afhankelijk van agendapunten) in de regel twee weken vóór de raadsvergadering. De commissie Sociaal vergadert op dinsdagavond en de commissie Bestuur en Ruimte op woensdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis in Borculo.

Taakvelden commissies
Elke commissie heeft zijn specifieke taakvelden.

Bestuur en Ruimte
Integrale veiligheid, politie en brandweer, juridische zaken,

regionale samenwerking, communicatie/media, coördinatie/representatie, burgerzaken, dorps- en wijkgericht werken, handhaving, financiën/belastingen, planning/control,

rekenkamer-functie, automatisering, dienstverlening. Onderwijs, de werkzaamheden van de accountant, onderzoek jaarrekening en andere relevante stukken, financieel toezicht  als ook ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, milieu en afval, verkeer en vervoer, infrastructuur, grondzaken, stads- en dorpsvernieuwing, plattelandsontwikkeling, monumenten , natuur en landschap.

Voorzitter: S.H. Bos (CDA)

Sociaal
Sociale zaken, werkgelegenheid, sociale werkvoorziening, zorg en welzijn, volksgezondheid,  Wet maatschappelijke ondersteuning,  sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, ouderenbeleid, kunst en cultuur

Voorzitter: G.D. Hilhorst (CDA)

Thema-avond
Bij de thema-avonden oriënteert de raad zich met organisaties, instellingen, verenigingen, bewoners(groepen), bedrijven en/of het college op onderwerpen in het belang van de gemeente die in ontwikkeling zijn of zouden moeten komen. Deze oriëntatie kan aanleiding zijn voor bijvoorbeeld een richtinggevend advies van de raad aan het college of het voorstellen van een kaderstellend traject door de raad.

Met deze avonden wordt een specifieke invulling gegeven aan de volksvertegenwoordigende rol van de raad.

Agendapunten voor de Thema-avonden kunnen vanuit de gemeenteraad, het college en vanuit de samenleving worden aangedragen. Voorzitter svan de thema-avond zijn:

A.J. Kion (GB) voor ruimtelijke- en bestuurlijke onderwerpen

J. Lenselink (GL)  voor sociale onderwerpen

Samenstelling van de commissies
Alle raadsleden kunnen deelnemen aan de commissie, mits het beperkt is tot een maximum van drie leden per fractie per commissie. Daarnaast zijn er leden aangewezen die geen raadslid zijn, de zogenoemde burgercommissieleden.

In de verschillende raadscommissies hebben  naast raadsleden ook de volgende burgercommissieleden zitting:

CDA mevrouw R. Meijerink
GB G.H.P. Hulshof en A.G. Stoltenberg
D66 mevrouw E. Salden-Otten, J.J.M. de Brouwer en M.J.H. Berends                                                                  
VVD  
PvdA N.B.J. Lurvink en R. Smits
GL P.T.M. Knuvers, J. Lenselink en H.J.A. Hulshof
OBL B.B.J. Beusink, G. Langelaar en mevrouw E.C. Pragt

 

Publiek kan inspreken

Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen is er  gelegenheid om gebruik te maken van het spreekrecht.

Als u dat wilt doen, kunt u dit uiterlijk op de dag van de  commissie- of raadsvergadering tot 16.00 uur melden aan de griffie, tel.nr. 0545-250805. Daarbij graag doorgeven uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of onderwerpen waarover u het woord wilt voeren.

U kunt slechts één keer inspreken bij de commissie- of bij de raadsvergadering.

Bij de raadsvergaderingen kan uitsluitend ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan.

Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.

De maximum inspreektijd is 5 minuten.