Rapport "Zicht op jeugdhulp"

Informatieavond 27 juni 19.30 uur in gemeentehuis

De Rekenkamercommissie Berkelland geeft inzicht in het jeugdhulpdossier

Jongen

In 2018 heeft de nieuw vormgegeven Rekenkamercommissie Berkelland – na overleg met de raadsfracties - besloten een onderzoek te doen naar jeugdhulp door de gemeente Berkelland. Dit omdat met de jeugdhulp grote financiële en maatschappelijke belangen zijn gemoeid en er twijfel bestaat over de uitvoering van het jeugdbeleid.
Op 27 juni 2019 om 19.30 uur is er in het gemeentehuis een openbare informatieavond waarin de Rekenkamercommissie Berkelland de raad en andere geïnteresseerden informeert over het onderzoek. Inwoners en professionals zijn van harte welkom.

Onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag die aan het onderzoek ten grondslag lag is:

“Op welke wijze is het jeugdhulpbeleid door de gemeente Berkelland vormgegeven en is hier op een effectieve, efficiënte en rechtmatige wijze uitvoering aan gegeven. En welke verbeterpunten zijn er mogelijk, gezien de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad?”


Conclusies en aanbevelingen

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het onderzoek:

De gemeente Berkelland heeft volgens de rekenkamercommissie een sociaal domein-breed beleid opgesteld, waarin de uitvoering van de Jeugdwet is ondergebracht. Er is geen sprake van een specifiek jeugdhulpbeleid, ook ontbreken concrete meetbare doelstellingen. Of er op een effectieve, efficiënte en rechtmatige wijze uitvoering wordt gegeven aan het jeugdhulpbeleid is daarom op basis van kwantitatieve gegevens niet te beantwoorden.

Wel zien we dat de gemeente actief inzet op de realisatie van de doelen zoals deze staan in de Jeugdwet. Ook is de gemeente bezig met een gewenste verdere professionalisering van de Voormekaar teams, waarbij ze aangeeft meer in te gaan zetten op resultaatmonitoring. We onderschrijven dit als rekenkamercommissie en stellen voor om de beleidsdoelstellingen verder te concretiseren (specifiek gericht op jeugdhulp) en een monitor te ontwikkelen.

Immers wat betreft de diverse rollen van de raad is het nodig dat er concrete afspraken worden gemaakt over de informatievoorziening. Informatie dient op een overzichtelijke wijze gemonitord en te worden gepresenteerd. Faciliteer als gemeente ook een beter overzicht van het aanbod binnen het jeugdhulpveld (van preventieve voorzieningen tot aan specialistische jeugdhulp). Organiseer in het verlengde van het verder ontwikkelen van de Voormekaar teams bijeenkomsten gericht op samenwerking rondom complexe zaken. Dit alles om de raad te ondersteunen in het verkrijgen van inzicht in het voor hen veelal complexe jeugdhulpveld. We stellen ook voor om specifieke beheersmaatregelen met betrekking tot overschrijdingen op de jeugdhulp op te stellen.

Tot nu toe heeft de raad haar kaderstellende en controlerende rol nog onvoldoende invulling gegeven/kunnen geven. Het college zou de gemeenteraad bij nieuwe kaders ook op tijd moeten betrekken en in alle mogelijke gevallen alternatieven voor moeten leggen. Ten slotte is het raadzaam dat de raad wordt bijgepraat over de regionale samenwerking op het gebied van het Sociaal Domein en hoe deze samenwerking precies is georganiseerd.

Met de resultaten van dit onderzoek geeft de Rekenkamercommissie Berkelland de gemeenteraad inzicht in:

  • De mate waarin de door de gemeenteraad vastgestelde doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten ten aanzien van de lokale jeugdhulp zijn bereikt en
  • Aanbevelingen te doen om de effectiviteit van het beleid en daarmee de politiek-bestuurlijke sturing verder te verbeteren.

 

Het totale onderzoeksrapport is hier na te lezen. U kunt klikken op:

- Rekenkameronderzoek - Zicht op de Jeugdhulp Berkelland
- Klantreis Zicht op de Jeugdhulp Berkelland
- Infographic rekenkamer Berkelland - jeugdhulp