Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Rioolaansluiting

Een rioolaansluiting is een door de gemeente tot stand gebrachte aansluiting om een woning of ander bouwwerk op de gemeentelijke riolering aan te sluiten. Voor deze aansluiting kunt u een verzoek bij de gemeente indienen via bovenstaand formulier.

Voorwaarden

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en transporteren van afvalwater op haar grondgebied. Daartoe beheert de gemeente het rioleringsstelsel. Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalwater wil lozen om de aansluiting op het riool te realiseren. Iedereen die afvalwater loost is verplicht een rioolaansluiting te hebben op het gemeenteriool (bij al langer bestaande situaties geldt een overgangsregeling, zie bij wetten en regels). De gemeente controleert of aan de plicht tot aansluiting op de riolering wordt voldaan en of correct wordt aangesloten.

De gemeente realiseert de aansluiting tot aan de perceelsgrens.

Wie kan het aanvragen?

 • De eigenaar;
 • De projectontwikkelaar;
 • Een gemachtigde van de eigenaar of projectontwikkelaar.

Wanneer kan dit aangevraagd worden?

Als men de rioolaansluiting wil aanleggen op de gemeentelijke riolering.

Er zijn vijf categorieën rioolaansluitingen te onderscheiden:

 • Categorie 1: Rioolaansluitingen binnen een gemeentelijk in- of uitbreidingsplan, geen kosten. Hiervoor geldt: de kosten zijn in de grondprijs verrekend
 • Categorie 2: Aansluitingen binnen een door een projectontwikkelaar uitgewerkt plan, geen kosten. Hiervoor geldt: de kosten zijn in de grondprijs verrekend
 • Categorie 3: Aansluitingen in het buitengebied (op drukriolering), werkelijke kosten op basis van offerte.
 • Categorie 4: Bijzondere aansluitingen (grote bedrijven, appartementencomplexen e.d.) werkelijke kosten op basis van offerte.
 • Categorie 5: Standaard huisaansluiting,  € 1.476,00 (2019)

Aanpak

Benodigde gegevens

 • Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
 • Adres en kadastrale gegevens van het perceel
 • Aard en hoeveelheid af te voeren water bij bedrijven
 • Gegevens over de gewenste aansluiting
 • Bouw- en situatietekeningen met hierop aangegeven de te realiseren rioolaansluitingen.

Benodigde formulieren

 • Aanvraag formulier
 • Kadastrale situatieschets
 • Bouw- en situatietekeningen

Hoe lang duurt het?

De doorlooptijd is meestal 6 weken.