Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Op dinsdag 1 december 2020 is de Tijdelijk wet maatregelen covid-19 (Twm) in werking getreden. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een specifieke wettelijke basis te bieden en deze steviger democratisch te verankeren. De Tijdelijke wet kent een centrale sturing, maar sluit daarnaast aan bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties gelden, en voorziet in mogelijkheden voor lokaal maatwerk. De huidige noodverordeningen covid-19 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland worden vervangen door deze tijdelijke wet met daaraan gekoppelde ministeriële regelingen. Ook de aanwijzingsbesluiten die gerelateerd zijn de noodverordeningen zijn hiermee ingetrokken.

Waar de bevoegdheden ten aanzien van de bestrijding van Covid-19 in de eerste maanden voornamelijk (via de minister) bij de voorzitter van de veiligheidsregio berustten, gaat de Twm uit van de reguliere bestuurlijke verhoudingen. Uitgangspunt van de Twm is dat de bevoegdheden op lokaal niveau vooral door de burgemeester worden uitgeoefend. Dit maakt het mogelijk om de verantwoording over de toepassing van de coronamaatregelen plaats te laten vinden in de reguliere verhoudingen, waarbij de burgemeester verantwoording aflegt aan de gemeenteraad.

De komende maanden is er nog veel werk te doen om corona onder controle te krijgen. Daarbij zullen de 22 VNOG gemeenten in gezamenlijkheid blijven optrekken. De voorzitter van de VNOG heeft hierbij een coördinerende en informerende rol. Ook blijft de voorzitter invulling geven aan zijn bevoegdheden op grond van de Wet publieke gezondheid.

Het is van belang te benadrukken dat de fase waarin de bestrijding van het virus zich bevindt bepalend is voor de mate waarin lokaal maatwerk aan de orde kan zijn. Op dit moment is de situatie dusdanig ernstig dat uniforme maatregelen genomen zijn door het Rijk. De eerste ministeriële regeling voorziet dan ook niet in aanvullende ontheffingsmogelijkheden of bevoegdheden voor de burgemeester.

Klik hier voor meer informatie over de wetgeving.