Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Eerder genomen maatregelen

Corona-aanpak: de volgende stap

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Voor iedereen blijft gelden:
•    Was vaak uw handen.
•    Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
•    Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
•    Schud geen handen.
•    Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
•    70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
•    Werk zoveel mogelijk thuis.
•    Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
•    Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).
De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:

Groepen

•    Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
•    In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
•    Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca - 1 juni vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:
•    een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
•    bezoekers moeten reserveren;
•    iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
•    in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

•    Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.  
•    Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.
•    Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.
o    De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.
o    Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). 
•    Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen – 1 juni vanaf 12.00 uur

•    Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
o    een maximum van 30 mensen in het publiek;
o    bezoekers moeten vooraf reserveren;
o    een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
o    iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
•    Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
•    Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Openbaar vervoer

•    Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.
•    In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
•    Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Stap voor stap

De Nederlandse corona‚Äźaanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.
Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.
Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Coronamaatregelen verlengd tot en met 19 mei

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.
Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.
Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun deuren.
•    Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.
•    De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
•    Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
•    Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
•    Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren; de organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader gewerkt.
•    Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

•    Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
•    Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
•    Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
•    Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
•    Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Impact op de samenleving en sociaaleconomische gevolgen

Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen sommige mensen opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente weg vooruit naar een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Daarbij gebruiken we de kansrijke plannen die bedrijven en organisaties maken voor de anderhalvemetersamenleving.
De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. De overheid kan dankzij haar goede financiële positie eerste hulp bieden aan ondernemingen, zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar we kunnen niet voorkomen dat veel mensen in meer of mindere mate geraakt worden. Gelukkig zien we dat overal in de samenleving mensen, bedrijven en organisaties opstaan om elkaar te helpen. 
 

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft op 31 maart besloten alle coronamaatregelen in Nederland te verlengen tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen, voordat we met zekerheid kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. 
 

Opnieuw aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De eerder genomen maatregelen blijven ook van kracht.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

•    Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
•    Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
•    Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
•    Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
•    Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
•    Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
•    Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
•    Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
•    Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
•    De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

De veel gestelde vragen over de nieuwe maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.
 

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

De Rijksoverheid kan in de komende tijd besluiten om de periode van maatregelen te verlengen of aanvullende maatregelen af te kondigen. Actuele berichtgeving vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook op www.rivm.nl vindt u actuele informatie over het coronavirus. 

Op dit moment gelden de volgende maatregelen:
•    Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
•    Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepen
•    Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
•    Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
•    Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
•    Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
•    Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

De eerdere maatregelen die zijn afgekondigd, zijn:
•    Heb je geen klachten:
o    Vermijd grote groepen (meer dan 100 personen).
o    Werk thuis als het kan.
•    Heb je (milde) verkoudheidsklachten?
o    Blijf thuis.
o    Beperk (sociale) contacten.
•    Vergeet niet:
o    Was je handen regelmatig.
o    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
o    Schud geen handen.
o    Gebruik papieren zakdoekjes.

Klik hier voor de poster van de Rijksoverheid
Poster in Arabisch
Poster in Tigrinya