Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Dien burgerinitiatieven in

Hebt u een goed idee voor uw buurt of kern? Dien een burgerinitiatief in!

Weemerhof
Weemerhof

De Weemerhof in Neede ontving een bijdrage van 5000 euro voor de realisatie van een jeu-de-boule-baantje maar het burgerinitiatief leverde veel meer op. Door zelfwerkzaamheid van buurtbewoners en materialen die door de gemeente beschikbaar werden gesteld, werd het speelterreintje uitgebreid. De buurt nam als tegenprestatie voor de materialen een deel van het groenonderhoud in de wijk van de gemeente over.

Goed idee?

Hebt u een goed idee voor uw buurt of kern? Dien een burgerinitiatief in. Naar aanleiding van de evaluatie van de Regeling burgerinitiatieven 2013 besloot de gemeenteraad in april dat de regeling moet worden voortgezet. De regeling geldt ook voor 2017. De raad wil dat meer inwoners, stichtingen en verenigingen in de gelegenheid stellen om meer initiatieven te realiseren. Het college gaat deze regeling weer uitvoeren en heeft de nieuwe subsidieregeling voor deze periode vastgesteld.

Wethouder Patricia Hoytink: 

”Ik ben blij dat de gemeenteraad besloten heeft om deze subsidie voor te zetten. We zien dat we door deze financiële mogelijkheid te bieden, onze inwoners een handje kunnen helpen om hun initiatieven te verwezenlijken. En juist die initiatieven, ik noem bijvoorbeeld een ontmoetingsplaats voor jong en oud,  voorstelling, jeugdhonk, Noaberbus of het herinrichten van een dorpsbos, enzovoort, enzovoort, dat brengt onze inwoners bij elkaar en vergroot de gemeenschapszin in de kernen.” 

Park, website of hangplekken

Vele initiatieven zijn denkbaar: verbeteren van de veiligheid van een plein of park, project voor jongeren die werkloos zijn, maatregelen om overlast van jongeren terug te dringen, hangplekken, buurtkrant, website van de wijk, bijzondere buurtactiviteiten, opstellen leefregels buurt, inhuren van onafhankelijke ondersteuning voor een project en nieuwe manieren om alle bewoners bij de wijk te betrekken. Zowel individuele bewoners, groepen van bewoners of stichtingen en verenigingen kunnen aanvrager zijn. Per burgerinitiatief is een subsidie mogelijk van minimaal 250 euro en maximaal 5.000 euro.

Voorwaarden

Het verzoek moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Om enkele te noemen:

  • Het initiatief moet aantoonbaar draagvlak hebben in de wijk of buurt.
  • Het gevraagde bedrag is redelijk in relatie tot de omvang en inhoud van het initiatief
  • Initiatiefnemer is een particuliere of een organisatie zonder winstoogmerk
  • Het initiatief moet – zo mogelijk – door aanvragers zelf worden uitgevoerd
  • Over beheer en onderhoud moeten afspraken worden gemaakt
  • Het project kan op korte termijn en uiterlijk 31 december 2017 gerealiseerd worden
  • Een initiatiefnemer mag per kalenderjaar maar één aanvraag indienen
  • Er wordt geen subsidie verstrekt voor catering, buurtfeesten, kinderopvang, reiskosten, vrijwilligersvergoedingen, prijzen voor verlotingen, enzovoort.

De contactpersoon van uw kern helpt bij het indienen van de aanvraag

Zij kennen de voorwaarden en mogelijkheden van de regelingen. U kunt de contactpersonen bereiken via het algemene telefoonnummer: 0545-250 250 of via de mailadressen: