Als de hamer valt…7 november 2017

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

In de raadsvergadering van 7 november 2017 heeft de gemeenteraad besloten:

  • Mevrouw A. Eisink-Weg (GroenLinks) te benoemen tot burgercommissielid.
  • Kennis te nemen van het evaluatierapport gezamenlijke Rekenkamercommissie gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland (RC BBLM) en de aanbevelingen uit het evaluatierapport als vertrekpunt te markeren om een zorgvuldig en toekomstbestendig besluit over de inrichting van een rekenkamer(commissie) te kunnen gaan nemen. De door de raden vastgestelde samenwerkingsovereenkomst inzake de instelling en instandhouding van een gezamenlijke rekenkamercommissie met een personele unie voor de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland (RC BBLM) niet te verlengen, aldus vindt beëindiging van rechtswege plaats per 1 januari 2018, en de ‘Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009’ in te trekken. De benoemingstermijn van de leden van de RC BBLM evenals de detachering van de ambtelijk secretaris van de RC BBLM te beëindigen per 1 januari 2018 en dat de te maken kosten voor het afronden van het einde van de RC BBLM gelijkelijk door de vier gemeenten worden gedragen en dat uiterlijk 20 maart 2018 (in verband met de gemeenteraadsverkiezingen 2018) de afronding heeft plaatsgevonden.
  • Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 50.000 euro uit de onderwijshuisvestingsreserve voor diverse onderzoeken met betrekking tot de herschikking van de onderwijsgebouwen ten behoeve van het basisonderwijs op het Simmelink in Eibergen.
  • de Structuurvisie bovenplanse sloopbonusregeling buitengebied Berkelland vast te stellen, de datum van inwerkingtreding vast te stellen op de dag na publicatie en de bijbehorende “subsidieregeling sloop overtollige bebouwing Berkelland 2017” voor kennisgeving aan te nemen.
  • De begroting 2018 vast te stellen.
  • Motie M-17-22 aan te nemen over het verstrekken van meer informatie aan de raad voor de volgende begrotingen en voorjaars- en najaarsnota’s op specifieke onderdelen.
  • Motie M-17-28 aan te nemen over inkoop van energie door de gemeente Berkelland.