Structuurvisies Wonen vastgesteld

College stelt Structuurvisies Wonen vast voor Neede, Borculo en Ruurlo.

Op welke plaatsen in de kernen Neede, Borculo en Ruurlo kan tot 2025 worden gebouwd? Op deze vraag geven de Structuurvisies Wonen 2017 – 2025 voor deze kernen antwoord. Het College van burgemeester en wethouders van Berkelland heeft de structuurvisies vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad. De structuurvisies geven richting aan het ruimtelijk beleid van de gemeente en duidelijkheid aan initiatiefnemers van bouwplannen over de status van locaties.

Door o.a. de bevolkingsontwikkelingen is een actuele visie op het onderdeel Wonen noodzakelijk. De vorige structuurvisie van heel Berkelland dateert uit 2010. De gemeente heeft nu gekozen voor een benadering per hoofdkern. Voor Borculo, Neede en Ruurlo is daarom een Structuurvisie Wonen opgesteld. Voor de hoofdkern Eibergen is dat in 2016 al gebeurd. Deze is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Kwaliteit en leefbaarheid

Eind 2016 is de Lokale Woonagenda Berkelland 2016-2020 vastgesteld. In deze agenda is ruimte om tot 2025 het woningbestand te laten groeien, namelijk met 192 woningen. Dit kan door te bouwen, te renoveren, te slopen en door transitie van bestaand stedelijk vastgoed naar woningen. Met dit complete pakket moet de woonkwaliteit en de leefbaarheid in de kernen ten minste op niveau blijven en waar mogelijk zelfs stijgen. Voor wat betreft de aantallen nog te realiseren woningen per kern sluiten de Structuurvisies aan bij de Woningmarktmonitor 2017. Op 20 juni 2017 is door de gemeenteraad besloten, dat de hierin vermelde indicatieve trend van de woningvoorraad de basis is voor de ontwikkeling van de woningvoorraad per gebied.

De huidige woningbouwlocaties zijn veel omvangrijker dan deze beschikbare ruimte. De nu door het College vastgestelde Structuurvisies geven houvast bij het bijstellen.

Eerder zijn de Ontwerpstructuurvisies Wonen voor de drie kernen ter inzage gelegd. Hierop zijn 11 zienswijzen ingediend. Het College heeft vervolgens enkele passages in de visies verduidelijkt. Er was geen aanleiding om het ontwerp te wijzigen.

Vervolg

Het College biedt de Structuurvisies Wonen 2017 – 2025 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Op 4 oktober 2017 worden de Structuurvisies behandeld door de commissie Bestuur en Ruimte. Vervolgens worden de Structuurvisies op 17 oktober besproken door de gemeenteraad.