Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer

In de raadsvergadering van 11 december 2018 heeft de gemeenteraad besloten:

 • De Verordeningen op de heffing en invordering van Begraafrechten 2019, Reinigingsheffing 2019, Rioolheffing 2019, Eenmalig riool aansluitrecht 2019, Leges 2019, Onroerende zaakbelastingen 2019, Marktgeld 2019, Toeristenbelasting 2019 en de kwijtscheldingsverordening 2019 vast te stellen. De onroerende zaakbelastingen-korting voor eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-woningen vast te stellen op respectievelijk 0,0182%, 0,0275% en 0,0218% van de WOZ-waarde 2019.
 • Vast te stellen Verordening naamgeving en nummering (adressen) Berkelland 2018.
 • De Algemene plaatselijke verordening (APV) 2019 vast te stellen.
 • In te stemmen met het Integraal Veiligheids Plan (IVP) Achterhoek Oost 2019-2022.
 • Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen met betrekking tot het sluiten van een overeenkomst met de Stadt Münster met betrekking tot het over en weer leveren van afval.
 • Het Watertakenplan Berkelland 2019 tot en met 2023 vast te stellen.
 • De najaarsnota 2018 vast te stellen en het tekort op het sociaal domein volgens vastgesteld beleid voor € 3.147.000 te dekken uit de reserve nadelen decentralisaties. Bij de jaarrekening 2018 de overblijvende budgetten voor plattelandsvernieuwing, cofinanciering recreatie en toerisme, combinatiefunctionarissen en regiocontract over te hevelen naar 2019.
  Bij de jaarrekening 2018 het saldo van de producten riolering en afval te verrekenen met de voorziening riolering en de egalisatiereserve afval.
  Bij de jaarrekening 2018 het saldo voor het onderhoud wegen en onderhoud bruggen te verrekenen met de reserve onderhoud wegen tot het plafond van de reserve.
  Bij de jaarrekening 2018 het saldo van de decentralisaties jeugd en zorg te verrekenen met de reserve nadelen decentralisaties.
  Het overschot van de najaarsnota van € 68.276 via een korting op de OZB terug te geven aan de belastingbetaler in 2019.
 • Motie M-18-30 aan te nemen over transport en opslag kernafval Ahaus.