Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Welzijnsraad vergadert 13 december

De Welzijnsraad vergadert ook in december weer op locatie en wel op 13 december om 20.00 uur in het gemeentehuis van Berkelland, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit - uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door te bellen naar de gemeente Berkelland, telefoonnummer 0545 - 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

(de actuele agenda vindt u op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl).
1.         Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2.         Terugkoppeling uit inloop-/spreekuur, voorafgaande aan de vergadering
3.         Spreektijd lokale organisaties (maximaal 5 minuten per persoon/organisatie; gelimiteerd)
4.         Toelichting stand van zaken verschillende beleidsterreinen
            A. Actuele stand van zaken
            B. Toelichting specifiek onderwerp sociaal domein
5.        Themabespreking/Terugkoppeling uit bijeenkomsten
            C. Onderwerpen worden per vergadering geagendeerd
            (zie voor actuele informatie de agenda op de website van de Welzijnsraad)
6.         Korte pauze    
7.         Vaststelling notulen vorige vergadering Welzijnsraad
8.         Data- en actielijst + Excellijst uitgebrachte adviezen + Jaarplanning
9.         Ingekomen post
10.      Namens de Welzijnsraad verzonden post
11.      Concept Verordening Welzijnsraad gemeente Berkelland 2018
12.      Evaluatie vergaderingen 2e halfjaar 2018
13.      Vaststellen vergaderschema 2019
14.      Rondvraag en Sluiting.

Voor nadere informatie zie www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.