Aan de slag met oude N18

Berkelland gaat aan de slag met oude N18 en onderliggende wegen.

Luchtfoto N18
In 2018 en 2019 samen met inwoners, ondernemers en overige betrokken partijen en instanties plannen maken voor herinrichting van N18 binnen de kom

In mei 2018 wordt de nieuwe N18 in gebruik genomen. Dit betekent dat delen van de huidige N18 een andere functie krijgen. Als gevolg hiervan zijn er aanpassingen nodig aan de oude N18 en de onderliggende wegen. Het college stelt de raad voor om een bedrag van 2.300.000 euro beschikbaar te stellen voor het maken van plannen en het uitvoeren van de gewenste maatregelen en aanpassingen. De gemeenteraad bespreekt de plannen binnenkort in de commissievergadering en in de raadsvergadering.

Verplaatsen bebouwde komgrens

Belangrijke maatregel is het verplaatsen van de zuidelijke bebouwde komgrens van Eibergen aan de huidige N18 (bij Motor Eibergen) naar de nieuwe rotonde bij de Ballastput. Dit heeft tot gevolg dat vanaf deze nieuwe rotonde tot aan de huidige bebouwde komgrens (bij Motor Eibergen) na opening van de N18 een maximale snelheid zal gaan gelden van 50 km per uur. Het college stelt de raad voor een bedrag van 750.000 euro beschikbaar te stellen om dit weggedeelte in te richten als 50 km per uur weg. Volgende week leest u in BerkelBericht de officiële publicatie over het verplaatsen van de bebouwde komgrens.

Afwaardering en herinrichting huidige N18

Een bedrag van 675.000 euro is nodig voor de afwaardering en herinrichting van de huidige N18. Het gaat om het weggedeelte ten zuiden van Eibergen tussen de nieuwe verbindingsweg en De Laarberg.

Aanleg rotonde N315 bij Rietmolen

Daarnaast stelt het college voor om ook een bedrag van 675.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van een rotonde in de N315 bij Rietmolen. Het gaat om een bijdrage aan de provincie Gelderland. Volgens planning gaat de provincie in 2019 aan de slag met dit deel van de N315.

Herinrichting N18 binnen de kom in 2020

Verder vraagt het college de raad om een bedrag van 200.000 euro beschikbaar te stellen om te komen tot plannen voor de herinrichting van het deel van de huidige N18 binnen de huidige bebouwde kom van Eibergen. De nieuwe N18 zorgt voor minder verkeer door de bebouwde kom van Eibergen. De veranderende functie en verkeersintensiteit bieden mogelijkheden om plannen te maken voor een nieuwe inrichting. De bedoeling is om in 2018 en 2019 samen met inwoners en overige betrokken partijen en instanties plannen te maken. In 2020 kan dan gestart worden met de uitvoering. Door te starten met de voorbereiding na opening van de nieuwe N18 kunnen de plannen worden gebaseerd op de beleving van en ervaring met de nieuwe verkeersrealiteit, die ontstaat nadat de nieuwe N18 in mei 2018 in gebruik is genomen.