Afvalinzameling? Hoe gaat het nu verder.

Eerste merkbare verandering in najaar 2018.

De gemeenteraad heeft 23 januari gesproken over het plan ‘Van Afval Naar Grondstof’. Na de discussie in de commissie en de raad is het plan gewijzigd vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen op het oorspronkelijke plan zijn de inzameling van het plastic afval met zakken en de keuze uit een kleine of grote grijze container. Ook komt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor ’na scheiding’. Volgens het besluit van de raad gaan we nu bezig om het plan uit te voeren. De eerste merkbare verandering verwachten wij in het najaar te kunnen doorvoeren.

Geen container voor plastic, metaal en drankenkartons (PMD)

Het voorstel van het college was om plastic, metaal en drankenkartons in te zamelen met containers. De gemeenteraad heeft het voorstel gewijzigd. De inzameling van plastic blijft met zakken zoals het nu ook is. Het plastic wordt 1 x per 2 weken opgehaald. Er komt een onderzoek of het achteraf scheiden van het restafval (‘na scheiden’) een optie is voor Berkellandse huishoudens. Dit onderzoek is in gang gezet en de uitkomst is voor de zomervakantie bekend.

Grijze containerGeen container, inzamelen met PMD-zak blijft Inzamelzak

U kunt kiezen tussen kleine of grote grijze container

De gemeenteraad heeft besloten dat u de keuze krijgt uit een kleine of een grote grijze container die 1 keer in de vier weken wordt leeggemaakt.
Voor de grote container gaat u dan wel meer afvalstoffenheffing betalen. Het exacte bedrag is nog niet vastgesteld.

Grijze container
Keuze tussen 140 of 240 liter grijze container blijft. 240 liter grijs wordt duurder.
Container wordt 1 x 4 weken geleegd

Groene container voor het buitengebied

Het buitengebied krijgt weer een groene container voor het groente, fruit en tuinafval. Er kan gekozen worden tussen 140 of 240 liter. Die container wordt 1 keer in de 2 weken leeggemaakt.

Groene container
Buitengebied krijgt weer groene container. Keuze uit 140 of 240 liter, 1 x 2 weken geleegd

Oud Papier

Het inzamelen van oud papier en karton blijft zoals het nu is.

Grof tuinafval

Het grof tuinafval wordt vier keer per jaar huis-aan-huis ingezameld. De brengpunten waar u 2 keer per jaar het snoeiafval kunt brengen vervallen.

Klein chemisch afval

Ook hier vervallen de brengpunten en wordt het klein chemisch afval vier keer per jaar huis-aan-huis ingezameld.

Niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner in 2020
In totaal zijn 19 maatregelen beschreven in het plan ‘Van Afval Naar Grondstof’ die er voor zorgen dat het huishoudelijk afval beter gescheiden wordt en dat we stappen zetten om in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in te zamelen.
Dat is goed voor de portemonnee en het milieu.

Wanneer merkt u iets van de verandering?

Op dit moment verandert er nog niets. U kunt gebruik blijven maken van de inzameldagen zoals die op de afvalkalender staan. De invoering van het nieuwe manier van inzameling van het huishoudelijk afval hebben we niet van vandaag op morgen geregeld. We moeten eerst nog een aantal zaken regelen, zoals het afsluiten van contracten met afvalinzamelaars, aankoop groene containers voor het buitengebied en het bepalen van de nieuwe afvalstoffenheffing. De eerste merkbare verandering verwachten wij in het najaar te kunnen doorvoeren.