Als de hamer valt…20 februari 2018

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

In de raadsvergadering van 20 februari  2018 heeft de gemeenteraad besloten:

 • Kennis te nemen van de eerste rapportage van de provincie in het kader van Interbestuurlijk Toezicht en de reactie van het college hierop alsmede in te stemmen met de werkwijze van het college waarbij voortaan deze rapportages en de reactie van het college hierop, opgenomen worden in de reguliere planning en control-documenten, zoals het jaarverslag, de voorjaarsnota of de najaarsnota.
 • Een inhoudelijke reactie te geven op de concept Kadernota VNOG 2019 – 2022.
 • Het Reglement van Orde voor de raad 2018, de Verordening op de raadscommissies 2018 en de Verordening Auditcommissie 2018 vast te stellen.
 • De gewijzigde verordening loonkostensubsidie Participatiewet en de gewijzigde re-integratieverordening Participatiewet vast te stellen alsmede de gewijzigde beleidsregels doelgroep langdurige loonkostensubsidie voor kennisgeving aan te nemen.
 • De Lokaal Inclusie Agenda Berkelland 2018-2019 vast te stellen.
 • In te stemmen met de Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek.
 • Het Beleidskader Sociaal Domein ‘Samen Denken, Samen Doen’ vast te stellen en voor de realisatie van het daaraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma een maximaal budget van € 2,5 miljoen uit de reserve nadelen decentralisaties beschikbaar te stellen.
 • De ‘Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening en Duurzame energieopwekking in Berkelland (RODE):zichtbaar, merkbaar en onmiskenbaar’ vast te stellen en het bereiken van de doelstelling uit het Energie Uitvoerings Programma (Berkelland in 2030 energieneutraal) als bovengrens vast te stellen voor de hoeveelheid duurzaam op te wekken energie.
 • In te stemmen met de evaluatie van het handhavingsplan openbare ruimte en de gekozen prioritering onveranderd te laten.
 • De rekenkamerfunctie in te vullen door middel van een rekenkamercommissie en te kiezen voor een lokale rekenkamercommissie, bestaande uit een voorzitter en twee leden. In te stemmen met de uitgangsprincipes/uitgangspunten van de invulling/werkwijze/inrichting van de lokale rekenkamerfunctie. De profielschets  (nieuwe) voorzitter en leden rekenkamercommissie vast te stellen en de vergoedingen voor de voorzitter en de leden van de Rekenkamercommissie vast te stellen op € 500,-- per maand voor de voorzitter en € 350,-- per maand voor de leden. Het secretariaat van de commissie te koppelen aan de griffie.
  De nieuwe raad (na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018) te belasten met de werving en de selectie,  waarbij bij de selectie van de kandidaten gekeken wordt naar de profielschets en in hoeverre zij zich richten op de door ons beoogde werkwijze. De samenstelling selectie- en adviescommissie over te laten aan de nieuwe raad.
 • Motie M-18-01 over Lelystad Airport en de gevolgen voor de Achterhoek/Berkelland aan te nemen.
 • Motie M-18-06 over uitblijven beleid / het tijdig informeren van de raad indien afspraken niet gehaald worden aan te nemen.