Samen denken, samen doen

Nieuw integraal beleidskader Sociaal Domein ‘Samen denken, samen doen’

De afgelopen tijd is met inwoners en professionals gewerkt aan een nieuw, integraal beleidskader voor het Sociaal Domein. Aan de hand van gezamenlijke bepaalde thema’s Werken vanuit de bedoeling, Meedoen, Veilig thuis en in de buurt, Armoede, Gezonde leefstijl en Mantelzorg zijn uitdagingen en ambities voor de komende jaren geformuleerd. Het nieuwe beleidskader is een volgende stap om met elkaar te werken aan wat écht nodig is binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

Het Sociaal Domein gaat over zorg, welzijn, werk, participatie (meedoen), opvoeding, inburgering en sociale activering. Daarin werken gemeente, inwoners en professionals samen. In die zin is het Sociaal Domein van en voor een hele grote groep mensen die ieder op hun manier betrokken zijn en een steentje bijdragen. Vanuit die gedachte is voor het maken van het nieuwe beleidskader in verschillende bijeenkomsten en werksessies met elkaar nagedacht en uitgewerkt hoe er binnen het Sociaal Domein nog beter gewerkt kan worden vanuit de inwoner en te doen wat echt nodig is.

Wethouder Marijke van Haaren: “Ik ben ontzettend trots dat het ons is gelukt om met al die betrokken inwoners en professionals te werken aan de toekomst van ons Sociaal Domein. En dat er nu een ambitieus en gezamenlijk plan ligt waar we met elkaar voor willen gáán! Zo we willen we met inwoners en professionals initiatieven ontwikkelen voor het werven en behouden van vrijwilligers, de smeerolie van onze samenleving. Maar denk ook aan het zoeken van innovatieve mogelijkheden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl.”

Beleidskader en uitvoeringsprogramma’s

Voor het nieuwe beleidskader Sociaal Domein is een speciaal boekje (agendapunt 9 van de raadscommissie Sociaal) ontwikkeld. Hierin staat wat we willen bereiken en waarom we dit willen. Dit gebeurt aan de hand van een aantal thema’s die met elkaar bepaald zijn. Daarnaast is er per thema een uitvoeringsprogramma. Hierin staat heel concreet wat we gaan doen om dit te bereiken en hoe we dat gaan doen.
Het uitvoeringsprogramma is een dynamisch document, afhankelijk van de inbreng, ideeën en initiatieven die de komende jaren ontstaan, kan deze verder aangevuld worden. Altijd vanuit de centrale gedachte ‘samen denken, samen doen’.

Wethouder Han Boer: “In het nieuwe beleidsplan komen de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet samen. We doen al heel veel binnen het Sociaal Domein. Daar stoppen we niet mee. Wel geven we ruimte aan ontwikkelingen en kansen die inwoners en professionals zien. Denk aan het verstevigen en uitbreiden van de verschillende bestaande netwerken die er zijn binnen het sociaal domein, zodat we elkaar snel weten te vinden en makkelijk kunnen schakelen. Ook gaan we op zoek naar nieuwe tussenvormen van werk voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt op 20 februari het beleidskader en de uitvoeringsprogramma’s. Door het beleidskader vast te stellen en voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma budget beschikbaar te stellen, kunnen we beginnen met het realiseren van de gestelde ambities om zo het sociaal domein door te ontwikkelen (transformatie). Ook bij de uitvoering van de plannen zullen we de samenwerking met inwoners en professionals zoeken.