Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Leges omgevingsvergunning buitengebied

De Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen is vanaf 1 juli 2018 in werking. Voor aanvragen voor een omgevingsvergunning, ook in het buitengebied, die vanaf die datum zijn ingediend zijn leges verschuldigd.

Het in werking treden van de wetswijziging is op 28 juni 2018 bekendgemaakt. De wetswijziging maakt het mogelijk om in gebieden waar bestemmingsplannen gelden die ouder zijn dan tien jaar leges te heffen voor het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunning. Deze bestemmingsplannen moeten dan wel digitaal raadpleegbaar zijn op de landelijke voorziening voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). De gemeente heeft de voor het buitengebied geldende bestemmingsplannen op deze site geplaatst.