Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Kinderopvang in 2017 op orde

De gemeente Berkelland is verantwoordelijk voor het toezicht en de kwaliteit van de kinderopvang. Jaarlijks wordt deze verantwoordelijkheid vastgelegd in een jaarverslag. Uit de cijfers over 2017 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat Berkelland het toezicht op de kinderopvang goed op orde heeft. Aan de gestelde normen vanuit de landelijke regelgeving wordt voldaan. Eventuele tekortkomingen die zijn geconstateerd werden binnen de daarvoor geldende termijn weggewerkt.

Wethouder Bosman: “Wij hechten er als gemeente bijzonder veel waarde aan dat de kinderopvang in onze gemeente voldoet aan de kwaliteitseisen. We zien er nauwlettend op toe dat onze kinderen goed en veilig worden opgevangen. Ook het afgelopen jaar zien we dat de kinderopvang organisaties – als dit aan de orde is - hun tekortkomingen snel wegwerkten.”

De kinderopvang omvatte in 2017 in Berkelland de volgende voorzieningen:

  • 19 kinderdagverblijven (KDV)
  • 19 buitenschoolse opvang (BSO)
  • 2 gastouderbureaus (GOB)
  • 110 gastouders (VGO)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD Noord- en Oost-Gelderland voert het toezicht uit door het inspecteren van de opvangvoorzieningen. Van deze inspecties worden rapporten opgemaakt. Wanneer bij een inspectie tekortkomingen worden gesignaleerd dient de gemeente een handhavingstraject voor deze onderdelen in te zetten. De betrokkenen krijgen in eerste instantie altijd de mogelijkheid de tekortkomingen te herstellen alvorens een of meerdere sancties worden opgelegd.

Bij deze toelichting gaat een overzicht waarin alle gegevens zijn verwerkt die belangrijk zijn voor het toezicht op de kinderopvang. De gegevens zijn ontleend aan de database van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR) Handhaven en GIR Inspecteren.

De onderdelen van het overzicht met daarbij het resultaat:

Registervoering

Het up-to-date houden van het LRK was helemaal op orde (100%).

Afhandeling aanvragen

Vanwege onvolledige aanvraag en vacature overbrugging 2 aanvragen niet tijdig kunnen afhandelen ( 92,9 %).

Uitvoering inspecties (KDV, BSO, GOB)

De GGD voert in opdracht van de gemeente inspecties uit bij  kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. Uit de cijfers blijkt dat 1 locatie niet tijdig is geïnspecteerd. De oorzaak daarvan is ziekte van de betrokken GGD inspecteur (97,5 %).

Uitvoering inspecties (VGO nieuw)

Het is wettelijke verplicht alle nieuwe gastouderopvang locaties te inspecteren. Alle nieuwe locaties voor gastouderopvang, 22 in 2017, zijn door de GGD bezocht (100%).

Uitvoering inspecties (VGO bestaand)

Van de bestaande gastouders zijn er 7 geïnspecteerd. Dat is 5,5% (wettelijke norm 5%).

Handhaving

Gemeenten moeten handhaven bij tekortkomingen. In totaal ging het in 2017 om 10  rapporten met een handhavingsadvies. Deze rapporten telden 25 tekortkomingen. In vier gevallen is gemotiveerd besloten om niet te handhaven. De reden daarvoor was dat de houders al verbeteringsmaatregelen hadden gerealiseerd.
Om vast te stellen of de overtredingen waren verholpen heeft de GGD nader onderzoek verricht. Enkele keren kon worden volstaan met een mailwisseling met de GGD (door het sturen van foto’s).
    
Gemeente Berkelland publiceert deze cijfers op 1 juli op de website "Waar staat je gemeente".