Welzijnsraad vergadert

De Welzijnsraad vergadert dit keer in het gemeentehuis van Berkelland, Marktstraat 1 in Borculo en wel op 14 juni 2018 om 20.00 uur. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Inloop- en spreekuur

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.15 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit – uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545-250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda:

(de actuele agenda vindt u op de website www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl).

 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
 2. Terugkoppeling uit inloop-/spreekuur, voorafgaande aan de vergadering.
 3. Spreektijd lokale organisaties (maximaal 5 minuten per persoon/organisatie; gelimiteerd).
 4. Presentatie Taalhuis Achterhoek over laaggeletterdheid.
 5. Toelichting stand van zaken verschillende beleidsterreinen
  • A. Actuele stand van zaken.
  • B. Toelichting specifiek onderwerp sociaal domein.
  • C. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en website Welzijnsraad.
 6. Themabespreking / Terugkoppeling uit bijeenkomsten
  • Onderwerpen worden per vergadering geagendeerd (zie voor actuele informatie de agenda op de website van de Welzijnsraad)
 7.  Evaluatie vergaderen op locatie 1e halfjaar 2018.
 8. Korte pauze.   
 9. Vaststelling notulen vorige vergadering Welzijnsraad.
 10. Data- en actielijst + Excellijst uitgebrachte adviezen + Jaarplanning.
 11. Ingekomen post.
 12. Vaststellen vergaderdata 2e helft 2018.
 13. Rondvraag en Sluiting.

Meer informatie

Voor nadere informatie: zie website www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.