Als de hamer valt…13 maart 2018

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

In de raadsvergadering van 13 maart 2018 heeft de gemeenteraad besloten:

  • Een voorbereidingsbesluit voor Diepenheimseweg 29 in Neede vast te stellen voor de perceelnummers 1081, 2725, 2726 en  3787 en op deze percelen geen agrarische ontwikkeling toe te staan.
  • Mevrouw mr. M. Stel te benoemen tot plaatsvervangend griffier, tevens secretaris van de rekenkamercommissie.
  • Het Treasurystatuut 2018 vast te stellen en het Treasurystatuut 2012 in te trekken.
  • De 1e wijziging van de Legesverordening 2018 vast te stellen.
  • Een krediet van € 675.000 beschikbaar te stellen voor de afwaardering en herinrichting van het zuidelijke deel van het huidige  N18 tracé (tussen Eibergen en RBT De Laarberg) tot een 60 km/u zone/wegtracé en een krediet van € 750.000  beschikbaar te stellen om het huidige N18 tracé in Eibergen vanaf Verosol tot aan de oude/huidige bebouwde komgrens van Eibergen in te richten als een 50 km/u zone/wegtracé. Voor de herinrichting van het deel van het huidige N18 tracé dat ligt tussen de huidige bebouwde (zuidelijke) komgrens van de kern Eibergen en de Berkelbrug (noordzijde) een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 200.000. Een krediet van € 675.000 beschikbaar te stellen als bijdrage voor de aanleg van een rotonde in de N315 bij Rietmolen. Het totaalkrediet van € 2.300.000  voor € 2.085.000 te dekken uit de Algemene Reserve en het restant van het krediet ter hoogte van € 215.000 te dekken uit de te ontvangen bijdrage van Rijkswaterstaat.
  • De aanvraag nadeelcompensatie van de eigenaar van het perceel Rode Slatweg 1 in Rekken af te wijzen.
  • In te stemmen met het voorontwerp Provinciale Inpassingsplan Haaksbergseweg 69 te Neede.
  • Motie M-18-08 over woonzorg experimenten aan te nemen.