Gebruik gronden

De gemeente Berkelland wil haar fraaie agrarisch cultuurlandschap behouden en waar nodig herstellen. Het gaat om landschapselementen zoals bloemrijke wegbermen, bosjes, houtwallen en steilranden, die een bijzondere waarde hebben voor landschap en biodiversiteit, en kunnen bijdragen aan het evenwicht tussen landbouw en natuur.

Bloemenmengsel in de wei met o.a. klaprozen

Biodiversiteit

De gemeente heeft geconstateerd dat boeren gemeentelijke bermen en landschapselementen geleidelijk bij hun percelen trekken en in gebruik nemen. Deze praktijk gaat ten koste van de biodiversiteit en het typische karakter van het coulissenlandschap. De situatie is historisch gegroeid en leek soms gedoogd. 

Herstel

De gemeente zet in op herstel van landschapselementen en ecologisch beheerde bermen. De gemeente Berkelland is bezig de eigendomssituatie van haar bermen te herstellen. Ook is zij bezig het weghalen van landschapselementen tegen te gaan door handhavend op te treden. Dit wordt consequent en daadkrachtig aangepakt.

Gesprek 20 februari

Op 20 februari hebben de gemeente Berkelland, het ministerie van LNV en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) overlegd over deze problematiek. Daarbij is afgesproken dat RVO.nl bij wijze van proef de gemeente Berkelland zal ondersteunen door er voor te zorgen dat de gronden van de gemeente niet meer door boeren als landbouwgrond kunnen worden opgegeven bij de aanvraag voor subsidie in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, of kunnen worden meegeteld voor de plaatsing van mest.

Pilot

De gemeente Berkelland zal kaartmateriaal aanleveren aan RVO waarop de bermen van de gemeente zijn ingetekend. Daar waar sprake is van overlap met de opgave van boeren, zal die opgave worden gecorrigeerd in het perceelregister van RVO. Op deze wijze wordt de gemeente Berkelland aan de voorkant ondersteund in haar handhaving. De gemeente kan desgewenst (nog steeds) ervoor kiezen om boeren in te zetten om de  gemeentelijke bermen te maaien, maar zij zal daar dan per activiteit opdracht voor geven. Er wordt geen gebruiksrecht aan boeren toegekend. De gemeente Berkelland zal als pilot fungeren voor deze werkwijze. 

Nader overleg

De gemeente Berkelland, LNV en de RVO willen nog nader overleggen over het wegnemen van mogelijk verkeerde prikkels bij boeren, die de instandhouding van landschapselementen en de biodiversiteit negatief beïnvloeden. De agrarische sector zal hierbij betrokken worden.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Tweede Kamer afgelopen week met een Kamerbrief geïnformeerd over het gebruik van gemeentelijke gronden door boeren.