Als de hamer valt…15 mei 2018

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

In de raadsvergadering van 15 mei 2018 heeft de gemeenteraad besloten:

 • De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Berkelland 2018 vast te stellen.
 • Het Reglement van Orde voor de raad 2018-1 en de Verordening op de raadscommissie 2018-1 vast te stellen.
 • Het bestemmingsplan ‘Borculo, Bedrijventerrein 2011, herziening 2017-2 (Hesselink Es 16) vast te stellen.
 • Een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstige huisvesting van Stichting Staring College in Borculo.
 • De heer W.R. te Spenke aan te stellen als Functionaris voor de gegevensbescherming.
 • Het beleidskader voor Algemene Muzikale Vorming, vastgesteld op 24 mei 2011, in te trekken en het beleidskader Muziek-, Kunst- en Cultuuronderwijs in Berkelland vast te stellen. In de begroting 2021 een nader te bepalen verhoging van het beschikbare budget aan de Stichting Muziek- en KunstWijs op te nemen.
 • Mevrouw J.G. Bussink, mevrouw H.J. Ordelman, de heer W.T.M. Erinkveld en de heer B.H.J.M.  Morsink als vaste leden van de commissie Geloofsbrieven te benoemen.
 • Mevrouw R.P. Hoytink-Roubos met ingang van 15 mei 2018 als wethouder van de gemeente Berkelland te benoemen, met een tijdsbestedingsnorm van 100 %.
 • Mevrouw M.H.H. van Haaren-Koopman met ingang van 15 mei 2018 als wethouder van de gemeente Berkelland te benoemen, met een tijdsbestedingsnorm van 100 %.
 • Mevrouw M.H.H. van Haaren-Koopman voor één jaar ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, zijnde het ingezetenschap van de gemeente Berkelland.
 • Mevrouw H.J. Bosman met ingang van 15 mei 2018 als wethouder van de gemeente Berkelland te benoemen, met een tijdsbestedingsnorm van 100%.
 • De heer G.J. Teselink met ingang van 15 mei 2018 als wethouder van de gemeente Berkelland te benoemen, met een tijdsbestedingsnorm van 95 % in de periode 15 mei 2018 tot en met 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 wordt de tijdsbestedingsnorm 100%.
 • De heren F.J. Jonk, A.J. Kion en M.J.M. Kropman toe te laten tot de raad van de gemeente Berkelland.
 • Te benoemen als waarnemend raadsvoorzitter: H. Pelle.
 • Te benoemen als voorzitter van de commissie Bestuur en Ruimte: de heer S.H. Bos.
 • Te benoemen als voorzitter van de commissie Sociaal: de heer G.D. Hilhorst.
 • Te benoemen als voorzitter van de Thema-avond: de heer J. Lenselink voor sociale onderwerpen en de heer A.J. Kion voor ruimtelijke- en bestuurlijke onderwerpen.
 • Te benoemen als leden van de  Vertrouwenscommissie: de fractievoorzitters. Voorzitter is de heer G.D. Hilhorst.
 • Te benoemen als leden van de Werkgeverscommissie: de heer H. Pelle (als voorzitter) en mevrouw H.J. Ordelman, lid.
 • Te benoemen als leden van de Auditcommissie:
  • de heer M. van der Neut,
  • de heer A.J. Kion,
  • de heer J.B. Boer,
  • de heer J.G. Boxem,
  • de heer R. Smits,
  • de heer A.G.M. van der Holst.
 • Te benoemen als leden selectiecommissies Rekenkamercommissie:
  • de heer S.H. Bos
  • de heer A.G.M. van der Holst
  • De heer drs. J.H.A. van Oostrum kan worden toegevoegd als onafhankelijk adviseur.
 • Te benoemen als leden van de raadswerkgroep Omgevingswet:
  • de heer T. A.M. Helmers
  • mevrouw I. van Dijk
  • de heer E.J. Slotboom
  • de  heer J.C. Boxem
  • de heer H. Pelle
  • mevrouw A. Eisink-Weg
  • de heer P.T.M.  Knuvers
  • de heer B.H.J.M. Morsink
 • Te benoemen als leden van de Selectiecommissie Villa Smits:
  • Mevrouw A.G.M. Bolster-ter Woerds
  • de heer E.J. Slotboom
  • mevrouw H.J. Ordelman
  • de heer H. Pelle
  • de heer L. Morren
  • de heer B.H.J.M. Morsink
 • Te benoemen als (burger)commissieleden:
  • D66
   • de heer J.J.M. de Brouwer
   • de heer M.J.H. Berends
   • mevrouw E. Salden-Otten
  • PvdA
   • De heer R. Smits
   • De heer N.B.J. Lurvink
  • GL
   • De heer P.T.M. Knuvers
   • De heer J. Lenselink
  • OBL
   • De heer B.B.J. Beusink
   • De heer G. Langelaar
   • Mevrouw E.C. Pragt