Berkelland houdt 2,1 miljoen over in 2017

De jaarrekening van de gemeente Berkelland laat een voordeel zien van € 2.165.666. Ruim € 900.000 is het gevolg van een resultaat op de bouwgrondexploitaties. Dit voordeel voegen we toe aan de risicoreserve voor de bouwgrondexploitaties. Het restant wordt volgens het vastgestelde beleid voor overschotten toegevoegd aan de reserves herstructurering en onderhoud wegen.

Han Boer: ”Het resultaat van de jaarrekening is weer lager dan vorig jaar. We zeilen daarmee steeds scherper aan de wind. De begroting is keurig op orde”.

Het resultaat van de jaarrekening is weer lager dan vorig jaar. We zetten daarmee opnieuw een stap naar het dichter bij nul begroten. Ruim € 900.000 is het gevolg van een resultaat op de bouwgrondexploitaties. Een deel is het gevolg van verkoop kavels, maar een groot deel komt door een voorgeschreven verandering van methode van winstneming. Dit voordeel voegen we toe aan de risicoreserve voor de bouwgrondexploitaties. Daarnaast hebben we voor het overgenomen personeel van Hameland een vergoeding gekregen voor nog niet opgenomen verlof- en vakantie uren. Deze bijdrage voegen we toe aan de algemene reserve. Verder vullen we de reserves herstructurering en onderhoud wegen weer aan tot het plafond. Daarnaast hevelen we een gedeelte van het overschot over voor activiteiten die in 2017 zijn gestart maar nog niet zijn afgerond.

De belangrijkste verschillen worden onder andere veroorzaakt door:

Voorziening pensioenen - € 300.000

Door de lage rentestand moeten we extra middelen toevoegen aan de voorziening voor de pensioenen van de (ex)wethouders.

Onderwijshuisvesting - € 250.000

Hogere huren en hogere rente en afschrijving leiden tot de hogere lasten dan begroot.

Afval - € 132.000

Doordat we minder BTW terugontvangen dan verwacht ontstaat het nadeel op afval.

Verkoop gebouwen € 360.000

We hebben het gebouw Hoflaan 3-5 verkocht. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Onvoorzien € 200.000

We hebben de post onvoorzien niet gebruikt.

Leerlingenvervoer € 200.000

Het ingezette beleid om meer leerlingen gebruik te laten maken van regulier vervoer heeft ook in 2017 geleid tot een vermindering van het gebruik.

Bijdrage Hameland € 700.000

Bij de opheffing van Hameland hebben wij een bijdrage ontvangen voor nog resterende verlofuren. Deze zijn bij de overgang van werkgever niet uitbetaald. De vergoeding is voor het overnemen van de verlofuren en blijft voor de WSW’ers beschikbaar.

Grondexploitatie € 919.000

Er is een positief resultaat op de grondexploitaties door een voorgeschreven verandering van methode van winstneming.

Openbare verlichting € 90.000

Door de acties die in het kader van het Energie Uitvoeringsprogramma in gang zijn gezet is een gedeelte van het reguliere budget niet gebruikt.

Welzijn € 100.000

Er is minder aanspraak gemaakt op het budget voor dit onderdeel. Hierdoor zijn de lasten lager dan begroot.

Bouwleges € 94.000

De economie trekt aan. Dit heeft ook geleid tot meer aanvragen met als gevolg een stijging van de legesinkomsten.

Algemene uitkering € 80.000

Aanpassingen in de manier waarop de algemene uitkering wordt berekend hebben tot een hogere algemene uitkering geleid.