Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Voorjaarsnota laat voordeel zien

De voorjaarsnota geeft dit jaar alleen een stand van zaken over 2018. Daaruit blijkt dat we in de eerste 4 maanden ongeveer 300.000 euro overhouden. Met dit voordeel vullen we de reserve herstructurering verder aan. De traditionele doorkijk naar het komende jaar is dit keer achterwege gelaten omdat het nieuwe coalitieakkoord de vooruitblik sterk beïnvloed.

Wethouder Gerjan Teselink: “Deze voorjaarsnota is beleidsarm. De doorkijk naar volgend jaar komt in de perspectiefnota aan de orde. We geven de raad nog voor het aanbieden van de begroting de mogelijkheid te laten weten welke ideeën zij heeft voor volgend jaar.”

Voor 2018 is het resultaat ongeveer € 300.000. dit wordt grotendeels veroorzaakt door

 • Extra dividend (€ 786.000)
  • Zowel Alliander (€ 124.000), de BNG (€ 573.000), Twence (€ 40.000) als Vitens (€ 49.000) keren meer dividend uit dan verwacht.
 • Ontwikkelingen SDOA (- € 679.000)
  • Ontwikkelingen in het aantal uitkeringsgerechtigden, de uitvoeringskosten de uitkering van het rijk zorgen en de verdeelsleutel zorgen voor een stijging van de kosten.
 • Algemene Uitkering (€ 390.000)
  • Op basis van de maartcirculaire ontvangen we meer algemene uitkering in 2018.
 • Overeenkomst met het GBT (- € 97.000)
  • Het omzetten van de waarderingswijze en het teruggeven van de OZB leiden tot hogere kosten bij het GBT
 • Stormschade (- € 35.000)
  • De storm begin dit jaar heeft deze schade veroorzaakt.
 • Ontwikkeling plussenbeleid (- 30.000)
  • Om het ontwikkelen van het plussenbeleid te kunnen laten doorgaan is in 2018 al geld nodig.
 • Verkiezingen (- € 20.000)
  • Er zijn meer presentiegelden uitgekeerd dan begroot als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum.