Welzijnsraad vergadert

De Welzijnsraad vergadert ook in mei weer op locatie en wel op donderdag 17 mei om 20.00 uur in Dorpshuis ’t Haarhoes, Haardijk 2b in Noordijk. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Inloop-/spreekuur vooraf

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.15 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit – uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agendapunten vergadering

(de actuele agenda vindt u op de website www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl).

 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
 2. Terugkoppeling uit inloop-/spreekuur, voorafgaande aan de vergadering
 3. Spreektijd lokale organisaties (maximaal 5 minuten per persoon/organisatie; gelimiteerd)
 4. Toelichting stand van zaken verschillende beleidsterreinen
  1. A. Actuele stand van zaken
  2.  B. Toelichting specifiek onderwerp sociaal domein
 5. Themabespreking / Terugkoppeling uit bijeenkomsten
  1. C. Onderwerpen worden per vergadering geagendeerd (zie voor actuele informatie  de agenda op de website van de Welzijnsraad)
 6. Korte pauze    
 7. Vaststelling notulen vorige vergadering Welzijnsraad
 8. Data- en actielijst + Excellijst uitgebrachte adviezen + Jaarplanning
 9. Ingekomen post
 10.  Namens de Welzijnsraad verzonden post
 11. Vaststellen vergaderdata 2e helft 2018.
 12. Rondvraag en Sluiting.

Nadere informatie

Voor nadere informatie: zie website www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.