Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Beleid plaatsing antennemasten

De gemeente heeft nieuw beleid voor de plaatsing van antennemasten opgesteld. Door gewijzigde wet- en regelgeving was het wenselijk nieuw beleid op te stellen. Het bestaande beleid wordt hiermee geactualiseerd, toetsgronden worden specifieker benoemd en omgevingsvergunningen kunnen beter worden gemotiveerd.

Plaatsing masten noodzakelijk

Voor een goede bereikbaarheid van hulpdiensten, voorzieningen en bedrijven is dekking voor mobiele telefonie en snel internet nodig. Hiervoor is het noodzakelijk om  (antenne)masten te plaatsen. Providers vragen hiervoor een vergunning aan voor een locatie van hun voorkeur. De gemeente beoordeelt deze aanvragen op bouwtechnische en ruimtelijke ordeningsaspecten. In het beleid staan de uitgangspunten genoemd waarop een aanvraag voor een antennemast beoordeeld wordt. Voor de bebouwde kom is een prioriteringslijst opgesteld. Voor het buitengebied zijn uitgangspunten opgenomen waarbij de aandacht ligt op de ruimtelijke inpassing van de antennemast in de omgeving. Dit betreft in alle gevallen maatwerk.

Indienen reactie

Tot en met 27 december 2018 kunnen inwoners en andere belanghebbenden een inspraakreactie indienen. Zie voor de officiële publicatie onder het kopje ‘ruimtelijke ordening’ in het tweede deel van dit BerkelBericht. Na de inspraakperiode besluit het college van B&W over het nieuwe beleid voor plaatsing van antennemasten.