Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Ontwerp structuurvisie Plussenbeleid ter inzage

Op 23 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd om het ontwerp van de Structuurvisie Plussenbeleid ter inzage te leggen. In het Plussenbeleid worden de voorwaarden en kaders gesteld waaraan niet-grondgebonden veehouderijen moeten voldoen bij uitbreidingen waarvoor een planologische procedure nodig is. Het ontwerp ligt van 7 november tot en met 18 december 2018 ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna kan de raad overgaan tot definitieve vaststelling van de structuurvisie. Voor de officiële publicatie zie verderop in dit BerkelBericht.

Bovenwettelijke tegenprestatie

Het Berkellandse Plussenbeleid is gebaseerd op het leveren van een bovenwettelijke tegenprestatie bij uitbreidingen buiten het bouwvlak voor een niet-grondgebonden veehouderij. Voor de omvang van de ‘Plusinvestering’ steekt de structuurvisie in op een bedrag van 20 euro per m² van een dergelijke uitbreiding buiten het bouwvlak. Deze ‘Plus’ moet vervolgens worden ingezet voor maatregelen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (milieu, landschap, natuur enz.). Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht met bestaand gemeentelijk beleid zoals bijvoorbeeld bijdragen aan het sloopfonds, uitvoeren van Markewerkboeken/Landschapsontwikkelingsplan of bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling. Ook stelt het Plussenbeleid eisen aan de dialoog die initiatiefnemer moet voeren met omwonenden/belanghebbenden. Onderwerp van deze dialoog zijn vooral de wensen van de omgeving voor de inzet van de ‘Plusinvestering’.

Voorbeelden van een Plusinvestering?

Een ‘Plusinvestering’ kan bijvoorbeeld bestaan uit het inzetten van een extra goede  luchtwasser, een schuin putwandsysteem of andere stalmaatregelen die de geuruitstoot beperken. Als het geluid extra aandacht verdient, kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de toepassing van stillere ventilatoren of aan een andere erfontsluiting waardoor de omgeving minder geluidsbelasting ondervindt. Versterken van natuur en landschap door bijvoorbeeld bij te dragen aan de realisatie van de ecologische hoofdstructuur, maar ook door bij te dragen aan de sloop van leegstaande gebouwen in de omgeving. Sloop van vrijkomende agrarische bebouwing is door de provincie ook als speerpunt aangemerkt voor de landschappelijke kwaliteit in de Achterhoek.