Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Begroting 2019

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad de begroting 2019 aan. De begroting 2019 sluit met een positief saldo van 11.000 euro. Het tekort binnen het sociaal domein wordt gedekt uit de reserve die we daarvoor is opgebouwd.

De portemonnee is goed gevuld. Zó goed dat we wat kunnen teruggeven en extra kunnen investeren.

De begroting 2019

Deze programmabegroting is gebaseerd op het coalitieakkoord 2018-2022  ‘Samen investeren in Berkelland’, het collegeprogramma 2018-2022 en de Perspectiefnota 2018.

Inwoners en ondernemers laten op veel terreinen zien dat zij heel goed in staat zijn om de eigen leefomgeving mooier, fijner, gezonder en duurzamer te maken. De gemeente geeft ruimte en vertrouwen en helpt om deze samenleving te behouden en te versterken.

‘De samenleving voorop’ is daarom de rode draad in alle programma’s van de begroting.

In de periode 2019 – 2022

  • Zorgen we voor lagere lasten voor inwoners, bedrijven en verenigingen. De totale omvang is 4,5 miljoen euro. 500.000 euro hiervan is bedoeld voor lagere lasten bij verenigingen.
  • Investeren we extra geld in wijk- en kerngericht werken (2,5 miljoen euro), transformatie woningmarkt (6 miljoen euro), versnellen asbestsanering (1 miljoen euro), verbeteren kwaliteit groenonderhoud en klimaataanpassing (1,5 miljoen euro), verhogen kwaliteit wegen buitengebied (2 miljoen euro), transformatie sociaal domein (1 miljoen euro), vitale winkelcentra (4 miljoen euro), energietransitie en warmtevisie ( 2 miljoen euro) en gemeente als voorbeeld (5 miljoen euro).
  • Maken we zoveel mogelijk gebruik van bijdragen van Rijk en Provincie.

Het college stelt aan de raad voor de Ozb (onroerende zaakbelastingen) niet te verhogen, alleen met de inflatiecorrectie van 2,4%. Het is voor het 10e jaar op rij dat de Ozb niet of alleen met het inflatiepercentage wordt verhoogd. De reinigingsrechten dalen met 2,3% en het rioolrecht stijgt met 3,5%.

Korting op de ozb

Inwoners krijgen volgend jaar en de opvolgende jaren een korting op de ozb. De korting staat vermeld op de belastingaanslag die in februari op de mat valt.

Begroting in speciale webapp

De begroting is voor iedereen makkelijk in te zien via een speciale webapp. U kunt de app vinden via https://berkelland.begrotingsapp.nl of door te klikken op de button ‘Begrotingen’ op onze website.