Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Hoorzitting inpassingsplan N315 - N18

Voordat Provinciale Staten een besluit nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om een inpassingsplan voor N315 Haaksbergseweg-N18 vast te stellen, houden ze hierover een hoorzitting. De hoorzitting over het inpassingsplan N315 Haaksbergseweg is op 10 oktober 2018 om 19.00 uur in Café Van Otten, Pastoor van Everdingenstraat 33 in Rietmolen.

Haaksbergseweg Neede

Haaksbergseweg Neede

Wie zijn/haar mening wil geven, kan tot uiterlijk 8 oktober 2018 12.00 uur spreektijd aanvragen via griffie@gelderland.nl.

3de fase reconstructie N315

Het ontwerp inpassingsplan maakt de 3de fase van de reconstructie van de N315 mogelijk. Het gebied waar het plan over gaat is vanaf de kom van Neede richting de aansluiting van de N315 op de N18. Het plan voorziet in het verbreden van de weg en de aanleg van een rotonde. Daarnaast maakt het plan op verzoek van de Gasunie een nieuwe ligging van de aanwezige gasleiding mogelijk. Deze veranderingen aan de N315 passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. Met een inpassingsplan wordt voorzien in de juiste juridisch-planologische kaders.  

Zienswijzen

Eerder al konden mensen reageren op het ontwerp inpassingsplan. Gedeputeerde Staten (GS) hebben van 11 indieners schriftelijke zienswijzen ontvangen. De zienswijzen gaan bijvoorbeeld over zorgen om toename geluidhinder, de effecten op de luchtkwaliteit en inkijk van voorbijgaand verkeer.

Commissie Bereikbaarheid Openbaar vervoer en Cultuur

De commissie Bereikbaarheid Openbaar vervoer en Cultuur (BOC) bespreekt de plannen met GS op 17 oktober 2018, vanaf 13.30 uur. Provinciale Staten besluiten op 14 november 2018 over het inpassingsplan.

Meer informatie

De inpassingsplannen en overige informatie zijn beschikbaar via de website www.gelderland.nl/N315-Haaksbergseweg-Neede-N18