Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Woningsplitsing en dubbele bewoning

Het college heeft een plan van aanpak voor woningsplitsing en dubbele bewoning in het buitengebied vastgesteld. Gekeken wordt onder welke voorwaarden de gemeente in de toekomst mee kan werken aan woningsplitsing. Daarnaast worden de bestaande situaties van dubbele bewoning in beeld gebracht.

Luchtfoto van het agrarische landschap

Inwoning of dubbele bewoning

Bij inwoners is er behoefte om met twee (of meer) gezinnen/huishoudens op één erf te wonen. Dit wordt vaak ‘inwoning’ of ‘dubbele bewoning’ genoemd. Soms om als familie bij elkaar te wonen (en voor elkaar te zorgen), soms om het voor de jonge generatie mogelijk te maken om op het platteland te (blijven) wonen, soms omdat wonen op het platteland daardoor haalbaar/betaalbaar wordt. Door een erf te delen kan het werk verdeeld worden en kan het financieel mogelijk worden om het geheel te onderhouden. Om aan die behoefte tegemoet te komen wil het college dat woningsplitsing, onder voorwaarden, mogelijk wordt. Dit wordt vastgelegd in een Structuurvisie Woningsplitsing. Naar verwachting kan de structuurvisie medio 2019 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Duidelijkheid over woonsituatie

In het buitengebied zijn ongeveer 800 gebouwen waar sprake is van dubbele bewoning of een gesplitste woning. Het college merkt regelmatig dat het voor bewoners van boerderijen onduidelijk is wat hun woonsituatie is; inwoning, gesplitst of dubbel bewoond. Dit kan leiden tot knelpunten bij verkoop en financiering. Het college vindt het belangrijk om hier duidelijkheid over te scheppen, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn. Daarom worden de bestaande situaties van dubbele bewoning en woningsplitsing geïnventariseerd. Als de inventarisatie is afgerond, naar verwachting begin 2019, krijgen de eigenaren een brief. Daarin wordt gevraagd om de woonsituatie zoals die bij de gemeente bekend is te controleren/bevestigen. Te zijner tijd informeren we u hierover opnieuw in BerkelBericht.

Doel inventarisatie

De bedoeling is om de voorwaarden voor woningsplitsing en de bestaande situaties van dubbele bewoning en woningsplitsing vast te leggen in het Bestemmingsplan Buitengebied.