Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Concept-collegeprogramma

Het college presenteert het concept-collegeprogramma 2018-2022 ‘Samen investeren in Berkelland’. Daarin staat ‘De samenleving voorop’: Wij willen dat inwoners nu en in de toekomst met plezier hier wonen, werken en leven!

College poseert op brug

V.l.n.r. wethouders Gerjan Teselink, Patricia Hoytink-Roubos, Anjo Bosman, burgemeester Joost van Oostrum, wethouder Marijke van Haaren

“In de gemeente Berkelland is het goed toeven! We zijn trots op de dynamiek van het platteland en het eigen karakter van de vier grote en de zeven kleine kernen. En we zijn vooral trots op de grote betrokkenheid en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers”, zo begint het nieuwe concept-collegeprogramma. “Deze samenleving willen we behouden en versterken en het kan niet anders dan dat we dat met de samenleving doen. Samen met de gemeenteraad willen we de lokale samenleving een grotere rol geven, kortom: ‘De samenleving voorop’.

Het collegeprogramma is een concept

Er is nadrukkelijk ruimte voor de gemeenteraad om aanvullingen en wijzigingen voor te stellen. Pas hierna komt er een definitief collegeprogramma. Elke kern krijgt een gebiedswethouder. De gebiedswethouder is de bestuurlijke ambassadeur voor de kern en aanspreekpunt voor de thema’s en onderwerpen die in het gebied leven. Het college stelt bovendien voor om ook flink te investeren in financiële zin: er is 30 miljoen euro extra beschikbaar voor het collegeprogramma, waarvan circa 4,5 miljoen voor 'de samenleving voorop’.

De thema’s in het collegeprogramma zijn:

  • Plezierig wonen
  • Fijn leven
  • Vitaal Platteland
  • Zorg voor wie dat nodig heeft
  • Werken en ondernemen in een sterke regio
  • Actief met duurzaamheid en energie
  • Sport is meer!
  • Cultuur is van iedereen
  • Samen Veilig
  • Aan de slag met de Omgevingswet

 Enkele speerpunten van de collegeleden:
 
Wethouder Patricia Hoytink-Roubos:

“We gaan flink investeren in onze woningen. De oudere woningen maken we klaar voor de toekomst. Daarnaast voegen we passende woningen toe voor onze senioren én jongeren, die er nu niet zijn. Daar was tot nu toe geen ruimte voor in het woningbouwprogramma. We gaan uit van de aangetoonde behoefte van onze inwoners en per kern. De behoefte hebben we al opgehaald in Beltrum, Rekken, Geesteren, Gelselaar en Haarlo, maar gaan we ook nog ophalen in de andere kleine kernen. Het wordt een warm-wonen-jaar.”

Wethouder Anjo Bosman:

“Het is pas fijn als we ons prettig voelen in onze omgeving. Veel zaken zoals sport en cultuur dragen daaraan bij. Maar ook hoe onze omgeving er uit ziet. We gaan investeren in een toegankelijke, kleurrijke, klimaatbestendige omgeving. Het is nodig om onze leefomgeving aan te passen aan de klimaatveranderingen. Ecologisch bermbeheer passen we toe om het kleurrijke landschap te bevorderen. Daarbij is er zeker aandacht voor de belangen van agrariërs en de verkeersveiligheid. Samen met de Berkellanders investeren in onze kleurrijke omgeving om fijn te leven.“

Wethouder Gerjan Teselink:

“Een goed vestigingsklimaat in Berkelland daar wil ik voor staan. Met ons rode loperbeleid de rode loper uitleggen voor de gevestigde ondernemers én de nieuwe ondernemers. Met één contactpersoon ondernemers begeleiden om zo snel mogelijk te komen tot een vergunningsaanvraag. Dat is goed voor de ondernemer, maar ook voor onze inwoners. Hoe meer werkgelegenheid hoe meer we kunnen doen voor die inwoners die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Kortom een goed klimaat voor ondernemers en inwoners om te leven.”

Wethouder Marijke van Haaren:

“Een van de belangrijke pijlers in mijn portefeuille is de zorg. We gaan daarin veel nieuwe dingen doen. We stimuleren technologische innovatie omdat de zorgvraag steeds complexer wordt. Denk aan een slim huis, robots, betere data analyses. We weten al dat er behoefte is aan multifunctionele ontmoetingsruimtes. Een mooi voorbeeld daarvan is de Hofmaat in Neede. Heel veel mensen komen daar naar toe om samen te eten en hebben zo aanspraak en gezelschap aan elkaar. Meer multifunctionele ontmoetingsruimtes, daar wil ik echt op in gaan zetten. Voor al die mensen die behoefte hebben aan contact buiten hun eigen huis.”

Burgemeester Joost van Oostrum:

“Er zijn veel ambities om Berkelland nog mooier en aantrekkelijk maken voor inwoners en ondernemers. We gaan daarom de komende tijd Berkelland meer bekendmaken bij veel meer mensen. Berkelland: waar je je snel thuis voelt, met fijne, gastvrije mensen, waar het prettig wonen, recreëren en werken is. Het gaat om meer dan toerisme. Het gaat ook om de regionale profilering van de Smarthub Achterhoek. De samenleving maken we samen: met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en verenigingen. Daar heb ik alle vertrouwen in.

Perspectiefnota

Voor het eerst in Berkelland is een concept-perspectiefnota aangeboden aan de gemeenteraad. Deze perspectiefnota geeft per programma een vooruitblik naar het begrotingsjaar 2019 en de jaren erna. Zowel het jaar 2019 als het meerjarenperspectief geven een sluitende begroting te zien, terwijl er tegelijk geïnvesteerd wordt in de speerpunten van het college met extra financiële middelen.