Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Concept-structuurvisie Plussenbeleid

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland stelt de gemeenteraad voor om de concept-structuurvisie Plussenbeleid vast te stellen. Na instemming door de raad start de inspraakprocedure.

In het Plussenbeleid worden de voorwaarden en kaders gesteld waaraan niet-grondgebonden veehouderijen moeten voldoen bij uitbreidingen, waarvoor een planologische procedure nodig is. Plussenbeleid is sinds 1 maart 2017 voor gemeenten in Gelderland noodzakelijk om medewerking te kunnen verlenen aan dergelijke uitbreidingen. 

In Berkelland is nog geen Plussenbeleid

Er kan tot nu toe door de gemeente geen medewerking worden verleend aan uitbreidingen van niet-grondgebonden veehouderijen waarvoor een planologische procedure nodig is. Door de vaststelling van het Plussenbeleid komt die mogelijkheid er wel voor plannen die voldoen aan de aanvullende voorwaarden die het Plussenbeleid stelt, naast de al geldende wettelijke eisen.

Bovenwettelijke tegenprestatie

Het Berkellandse Plussenbeleid is gebaseerd op het leveren van een bovenwettelijke tegenprestatie bij uitbreiding van een bouwvlak voor een niet-grondgebonden veehouderij. Voor de omvang van de ‘Plusinvestering’ spreekt de concept-structuurvisie over een bedrag van 20 euro per m² van de uitbreiding buiten het bouwvlak. Deze ‘Plus’ moet vervolgens worden ingezet voor maatregelen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, zoals milieu, landschap, natuur etc.

Aansluiting bij bestaand beleid

Hierbij is de gedachte zoveel mogelijk aansluiting te zoeken met bestaand gemeentelijk beleid. Bijdragen aan het sloopfonds, uitvoeren van Markewerkboeken/Landschapsontwikkelingsplan of bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling zijn hiervan voorbeelden. Ook stelt het Plussenbeleid eisen aan de dialoog die de initiatiefnemer moet voeren met omwonenden en  andere belanghebbenden. Bij deze dialoog moet vooral de omgeving haar wensen kunnen inbrengen over de manier waarop de ‘Plusinvestering’ wordt ingezet.

Mogelijkheden 'Plusinvestering"

Deze ‘Plusinvestering’ kan bestaan uit het inzetten van een extra goede  luchtwasser, een schuin putwandsysteem of andere stalmaatregelen die de geuruitstoot beperken. Als het geluid extra aandacht verdient, kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de toepassing van stillere ventilatoren of aan een andere erfontsluiting waardoor de omgeving minder geluidsbelasting ondervindt. Bijdragen aan natuur en landschap kunnen verder worden ingevuld door bij te dragen uit de realisatie van de ecologische hoofdstructuur, bestaande uit het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO) maar ook door sloop van leegstaande gebouwen in de omgeving. Dit laatste onderwerp is door de provincie ook als speerpunt aangemerkt voor de landschappelijke kwaliteit in de Achterhoek.

Procedure structuurvisie

Na instemming door de raad met het concept van de structuurvisie Plussenbeleid wordt deze ter inzage gelegd volgens de gebruikelijke inspraakprocedure. Na de ter inzage legging kan de gemeenteraad een definitief besluit nemen over het vaststellen van de structuurvisie. Bij dat besluit zullen de inspraakreacties worden meegenomen.