Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Welzijnsraad vergadert

De Welzijnsraad vergadert ook in september weer op locatie en wel op 20 september 2018 om 20.00 uur in Dorpshuis Gelselaar aan de Pastorieweg 18 in Gelselaar. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Inloop- en spreekuur

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.15 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit – uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545-250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

(de actuele agenda vindt u op de website www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl).

 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
 2. Terugkoppeling uit inloop-/spreekuur, voorafgaande aan de vergadering
 3. Spreektijd lokale organisaties (maximaal 5 minuten per persoon/organisatie; gelimiteerd)
 4. Toelichting namens jongerenwerker Berkelland
 5. Toelichting stand van zaken verschillende beleidsterreinen
  1. A. Actuele stand van zaken
  2. B. Toelichting specifiek onderwerp sociaal domein
 6. Themabespreking/Terugkoppeling uit bijeenkomsten
  1. C. Onderwerpen worden per vergadering geagendeerd (zie voor actuele informatie de agenda op de website van de Welzijnsraad)
 7. Korte pauze   
 8. Vaststelling notulen vorige vergadering Welzijnsraad
 9. Data- en actielijst + Excellijst uitgebrachte adviezen + Jaarplanning
 10. Ingekomen post
 11. Rondvraag en Sluiting

Meer informatie

Voor nadere informatie: zie website www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.