Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Als de hamer valt...

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

In de raadsvergadering van 16 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten:

  • De heer M. van der Neut (CDA) als wethouder van de gemeente Berkelland te benoemen met een tijdsbestedingsnorm van 100%.
  • De heer G.W. de Ruiter (CDA) toe te laten tot de raad van de gemeente Berkelland.
  • De Bomenverordening 2019 vast te stellen.
  • De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Berkelland 2019 vast te stellen en aan de griffier mandaat te verlenen om te beslissen op aanvragen voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing raads- en commissieleden.
  • In te stemmen met de concept veiligheidsstrategie 2019-2023, het meerjarenbeleidsplan politie 2019-2023 en in te stemmen met een verhoging van de bijdrage voor RIEC ON in 2019 van 8 cent per inwoner, de bijdrage wordt nu 23 cent per inwoner. Tevens in te stemmen met een verhoging van de bijdrage voor het RIEC ON vanaf 2020 met 8 cent per inwoner, de bijdrage wordt dan 30 cent per inwoner.
  • Het ambitiedocument Omgevingswet Berkelland vast te stellen.
  • Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de aankoop van 30.969 aandelen Twence Holding B.V. van Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op de website www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.